Home > Blogs, Personal > “TV ADs…” (Paglalahad ng Suliranin, Saklaw at Delimitasyon, Disenyo ng Pananaliksik)

“TV ADs…” (Paglalahad ng Suliranin, Saklaw at Delimitasyon, Disenyo ng Pananaliksik)

Paglalahad ng Suliranin

Nilalayon ng pag-aaral na matukoy ang mga kaisipang nakapaloob sa mga advertizment sa pangnasyunal na telebisyon na magagamit sa larangan ng pagtuturo sa Canaman Central School, sa Taong Panuruan 2007-2008.

Nilalayon ding masagot ang mga sumusunod na ispisifik na katanungan:

1. Anu-ano ang mga pantelebisyong advertizment ang nalikom na nauukol sa mga isyung:

  • a. Pangkapaligiran

  • b. Pampamilya

  • c. Pangkabuhayan

2.  Ano ang literal at figyurativ na kahulugang nakapaloob sa bawat advertizment?

3.  Anu-ano ang mga banghay-aralin sa Filipino at HEKASI ang mabubuo gamit ang mga advertizment?

4.  Gaano kahusay ang binuong mga banghay-aralin ayon sa mga eksperto?

 

Saklaw at Delimitasyon

Gagamitin sa pag-aaral na ito ang tatlumpong (30) mga pantelebisyong advertizment na gawang Pilipino. Ang mga piniling advertizment ay gumagamit ng wikang Filipino, English, Taglish, vernakyular o kombenasyon ng alin man sa mga nabanggit na wika sa mga dayalog, kapsyon at advertising jingle o background music. Ang mga piniling mga advertizment ay kumakatawan sa anumang produkto, lokal man o banyaga. Tanging ang mga 15 hanggang 90 segundong advertizment na ipinalalabas o ipinalabas sa national television sa Pilipinas ang pag-aaralan. Ang mga hahanguing mga advertizment ay yaong ipinalabas simula noong taong 2000 hanggang sa kasalukuyan.

Hindi saklaw ng pag-aaral na ito ang mga advertizment na bagamat ipinalabas sa Pilipinas ay di-gawang Pilipino gayundin ang mga advertizment na inilathala bago ang taong 2000.

Anim na banghay-aralin sa Grade VI, apat sa Filipino at dalawa sa HEKASI, ang bubuuin gamit ang mga nasuring advertizment at susuriin ng limang titser sa Filipino at HEKASI sa Grade VI sa Canaman Central School ang kahusayan ng mga ito.

 

Disenyo ng Pananaliksik

Ang risertser ay gagamit ng deskriptiv-analisis sa pagsusuri ng nilikom na mga advertizment.

Ang risertser ay mangongolekta ng tatlumpong (30) mga advertizment na ipinalalabas o ipinalabas sa national television sa Pilipinas. Ang mga ito ay nalikom sa pamamagitan ng direktang pagrerekord sa telebisyon, pagda-download mula sa websayt ng kompanya, o pagda-download ng mga inirekord na advertizment sa www.youtube.com, isang video-sharing website. Matapos makalikom ng sapat na bilang ng advertizment, ikaklasifay ayon sa isyung tinatalakay sa bawat advertizment. Susuriin ang bawat isa upang alamin ang literal at figyurativ na kahulugang dito ay nakapaloob.

Tutukuyin ang literal at figyurativ na kahulugang nakapaloob sa bawat advertizment sa pamamagitan ng pagsasalaysay ng lantad na katotohanang nakikita sa advertizment, at pag-iinterpret ng mga talinghaga at pag-aanalayz ng istilo ng presentasyon ng advertizment.

Isa-isang susuriin ang mga advertizment upang makabuo ng mga banghay-aralin sa Filipino VI at HEKASI at susuriin ang kahusayan nito ng mga eksperto.

Sa pagtataya ng kahusayan ang binuong mga banghay-aralin ayon sa mga eksperto, ang risertser ay bubuo ng kwestsoneyr bilang instrument at pasasagutan ito sa area chairman at mga titser sa Filipino VI at HEKASI sa Canaman Central School. Gagamitin ang percentage at frequency count.

Ipagpapatuloy…

Panimula

Categories: Blogs, Personal Tags:
  1. March 25th, 2008 at 09:56 | #1

    sample tesis title sa MASTERAL?

  1. No trackbacks yet.