Archive

Archive for February, 2006

Nang Ipagbili si Marvi

February 28th, 2006 No comments
Categories: Blogs, Personal Tags:

Soneto XVII

February 20th, 2006 No comments

Pablo Neruda

Dai taka namomotan na garo baga ika an mala-rosang asin, o topas,
o an pana nin mga araalas-doseng nagtutupga nin kalayo.
Namomotan taka siring na an ibang madidiklom na bagay namomotan,
sa limpoy, sa tahaw kan anino asin kalag.

Namomotan taka siring sa tinanom na dai nagbuburak
alagad sa saiyang sadiri yaon an tingraw kan mga burak na nalilipudan;
salamat sa saimong pagkamoot na

Categories: Blogs, Personal Tags:

XX

February 17th, 2006 No comments

From Dark Harbor by Mark Strand

Ika daw iyan na nakatindog sa may mga oliba
sa dai karayuan kan natad? Ika sa liwanag kan saldang
sinisenyasan ako kan saro mong kamot na magrani mantang an saro

nagtatahob sa saimong mga mata sa silaw na naggigibo
sa gabos na bako ika na magin puting garo gadan? Ika daw iyan
na napapalibutan kan mga dahon na nakawarak siring sa malumoy na higdaan?

Ika sa

Categories: Blogs, Personal Tags:

Litaniya

February 10th, 2006 No comments

Billy Collins

Ika an tinapay asin an kutsilyo,
An kalis na kristal asin an arak…
—Jacques Crickillon

Ika an tinapay asin an kutsilyo
an kalis na kristal asin an arak.
Ika an ambon sa doot sa pagkaaga
asin an nagkakalayong ruweda kan saldang.
Ika an puting apron kan paratinapay,
asin an biglang paglayog kan mga gamgam sa tubigan.

Alagad bako ika an doros sa tatamnan,
an mga pasas sa kusina,
o

Categories: Blogs, Personal Tags:

An Piling Linanta

February 10th, 2006 No comments

Padangat,

uya an piling linanta, sakong pasabat saimo
hale sa pagpurot ko sa bukid nin mga bunga.

Hare pagsikwala an sakuyang dara
ta may pagkamoot an paghaman saiya;

enot, an mga piling dara, an paglinig bakong suba,
habo kong may ati ta an makakan ika.

Kun pa’nong pinaglalanganan taka
iyo man an paggibo ko sa lanta:

sa planggana, tinipon ko an mga bunga,
asin an tubig sa kuron an init tama

Categories: Blogs, Personal Tags:

International English Language Testing System (IELTS)

February 8th, 2006 No comments
For almost three weeks now, I’ve been reviewing for the IELTS.


Week One covered one of the most difficult areas for review and that’s Reading. The trainer for the first module was Jon. A diagnostic test of three reading passages was given to us on the first day of week one. If you think that reading is easy, well, you can think again! There were some tricky questions, tricky statements and equally tricky multiple choice/s. Gladly, I made it through the first week, after reading 3 to 4 passages and answering the subsequent 40 questions every day.


Week Two was another difficult area for review. This time around, it was Writing with Cynthia, the trainer. Each day we were given two tough writing tasks. Writing task one should be done within 20 minutes. This usually involved writing based on given illustrations like pie graphs, bar graphs, charts and experiment procedures. Writing task two must be finished within 40 minutes and the topics usually range from social issues, human interest, education, etc. Again…tough!

For Week Three, it’s Listening. As Johann (another trainer) said, “Listening is fast, fearless and fun”. Everyday, we get a varied dose of accents which are either American, British or colloquial English. The listening drills also vary in difficulty. An important thing to remember about listening is to relax so that you’ll be able to listen and understand what’s on the recording.


Speaking will be the next topic for Week Four of the IELTS review.

After that, two days of exam will follow.
Categories: Blogs, Personal Tags:

Paghalat

February 3rd, 2006 No comments

Kadikit na uran an nagpasirong sa lalaki
sa sarong halatan sa gilid kan tinampo.
Matanos an tindog niya sa irarom kan atop
na saiya sarong istaran,
asin an tinampo, hinihiling niya,
mantang nagbabago nin kolor
hale sa liwanag pasiring sa diklom―
an uran sa tinampo.
Kun pa’nong napapaogma siya kan uran
iyo an kahulugan kan saiyang oras,
daing kolor,
kapino’nan kan daing kasagkoran?

Categories: Blogs, Personal Tags: