Archive

Archive for July, 2007

Pangapodan manonongod sa Bikol Wiki

July 31st, 2007 No comments

Nangangangaipo po nin kesyera limang native speaker kan Central Bicolano o Standard Bikol na regular na mapakaray kan probar na proyekto tanganig magin matriumpo ini. Magrehistro dangan magpaskil nin argumento digdi kun tano ta pabor o kontra sa pagmukna kan proyektong Bikol Wikipedia. Libre kamong magsangli, maghali asin magdugang para sa ikararahay kan artikulo.

Makikipabalangibog man tabi. Tukaron ini sa blog nindo.

Uni an procidimento asin requisitos.

Hasta sa presente uya ang mga argumento:

Arguments in favour

 

Support–Standard Bikol is one of the major languages of the Philippines. However because there is more than one Bikol language, I would suggest that the type of Bikol to be used in the proposed wikipedia be specified just as the existing Chavacano Wikipedia was specified as a Zamboangueño Chavacano Wikipedia. –Harvzsf 06:25, 31 July 2007 (UTC)

Support It is about time that Bikol has its own Wikipedia, given the huge presence of Bicolanos on the web (I maintain a YahooGroup for Bicolanos that's been around for 10 years). I concur with Harvszf above that the scope of the Wikipedia needs to be specified. Ethnologue has bcl for "Central Bikol." Many Bicolanos who don't have the Central standard as their native language, do use it as their second language. –Chris S. 06:49, 31 July 2007 (UTC)

Whoops, I moved the Incubator project to bik per ISO 639-3 (and I believe ISO 639-2) I fixed the code on Incubator again. Looks like the codes are wrong in the corresponding Wikipedia article. –Sky Harbor 09:45, 31 July 2007 (UTC)

Support As a major language of the Philippines, Standard Bikol should have its own Wikipedia. Because several languages are known as Bikol, however, the proposal should specifically state the type of Bikol for the Wikipedia. Katimawan2005 14:54, 31 July 2007 (UTC)

Support One of the major spoken and written languages in the Philippines. The language has an ISO code. Although this language is mutually unintelligible to me, i strongly support the creation of Bikol Wikipedia due to the substantial number of its users. –Rebskii 17:53, 31 July 2007 (UTC)

Arguments against

 

General discussion

Categories: Blogs, Personal Tags:

“We’re bleeding…Para sa bansa ‘yun”

July 31st, 2007 2 comments
TOKUSHIMA, Japan. – As the voice of national coach Chot Reyes started to crack with emotion in front of his players and tears fell, telecommunications tycoon Manny V. Pangilinan stepped back, took off his glasses and gently dabbed his eyes. Grief over watching an Olympic dream die can overwhelm even the most astute of global business minds. “How depressed am I? Honestly? Very depressed,
Categories: Blogs, Personal Tags:

Sayaw barangay

July 31st, 2007 No comments
Categories: Blogs, Personal Tags:

WATZ RONG WID INGLESH? An tataramon s…

WATZ RONG WID INGLESH?

An tataramon saro sa bagay na pigdudurulakan ngunyan. May mga tawong nagtutulod sa pagmukna kan sarong pambansang tataramon na iyo ngani an Filipino na garo pighahadean kan sarong etno-lingwistikong grupo na iyo an mga Tagalog, mantang an ibang rehiyon nagsasapo kan makuring paghiling sa saindang tataramon bilang hababa asin daing kakayahan na makisabayan sa mga dominanteng tataramon arog kan Tagalog asin Ingles. Kaya may nagsasabi na paruro na an Bikol lalo na idtong mga nasa sentro arog kan Naga baga. Alagad dai man ini totoo ngani ta sa kadaklan na parte kan satuyang rehiyon, yaon pa man an tataramon. An pagkakaigwa nin sentro nagpoon sa kitid asin sadit na pag-isip siring kan pagsakop kan mga Kastila na mahihilingan sa siste kan patronato real. An pagmukna nin sentro kan kapangyarihan, minahimo nin bansag tanganing ipahiling na an sa luwas bilang hababang klase, layas. Sa kaso kan Pilipinas, binabaranga kita kan manlain-lain na tataramon na mas dakul pa sa partido pulitikal na saro man sa nagbabaranga sa satuya. Kun hihilingon, sa Bikol sana, manlain-lain man an tataramon asin an iba digdi nagagadan na nin huli sa kawaran nin nagsusurat asin sa dai paggamit kan tataramon nin huli ta mas inaako an ibang tataramon arog ngani kan Ingles na ngunyan sa paagi kan sugo ni Gloria Arroyo asin pag-iyo man kan DepED nakabalik na bilang medium of instruction sa satuyang mga eskwelahan an Ingles na iyo pa man an nagungurog sa akademya, sa negosyo asin sa media. Ngunyan, naribok si mga tawo na nagtutulod kan pambansang tataramon nin huli ta nangangahuluguhan ini kan padagos na dominasyon kan Ingles sa satuya na iyo pa man nanggad an tataramon kan mga poderoso asin mayayaman. Mantang nagkakaribok sa sentro na iyo an Manila, an mga rehiyonal na organisasyon dai sanang gayong ribok nin huli ta indikasyon ini nin kakulangan sa parte kan mga nagtutulod kan pambansang tataramon. Enot digdi iyo an pagbutog-butog kan mga Tagalog na dai basta-basta aakoon kan mga yaon sa Bisaya na bago pa mag-abot an mga Kastila nagiiriwal na bilang mga tribu. Nin huli kaini dai man nakakakua nin dakulang suporta an grupo nin huli ta dai pa man nangyayari kun ano an tunay na Filipino na satuyang tataramon na susog sa konstitusyon iyo an katiripunan kan mga tataramon sa Filipinas. Nin huli kaini orog ta palan na kaipuhan na paurogon an sadiring tataramon bago kita makahimo kan pambansang tataramon. Sa rehiyonal na lado, nangangahulugan ini nin pagpa-uswag kan mga tataramon sa Bikol bako sana an ginagamit sa Naga o Legazpi kundi si mga banwaan na igwa man sadiring leksikon asin ortograpiya arog baga kan tataramon sa Buhi. An pagpapakusog napuon sa padagos na paggamit asin pagsurat sa sadiring tataramon. Ini ngunyan an dakulang a’ngat sa satuya iyo na kun pano gagamiton o papakusugon an sadiring tataramon sa pwersa kan poderosong Ingles na sabi kan sarong kritiko-parasurat na si Gemino Abad naku’a ta naman na sakupon. Sa hiling ko, positibong anggolo sana an ginamit ni Abad alagad dai ta pa man giraray na manenegaran na kita an orog na sinakop kan tataramon. An pagbaybay kan mga tataramon Ingles sa salang ispeling, sa ibang pagtaram, sa ibang kahulugan dai nangangahulugan nin pagsakop kan sinakop, kundi simpleng kapatalan o kapahayagan na dai pwedeng itao na puro an tataramon nin huli ta mayo man kaiyan. Bakong sala an pag-adal sa Ingles nin huli ta iyo na ngani ini an ginigibo kan satuyang mga kahimanwa sa Asya. An mga singkit nag-aadal na mag-Ingles mantang kita man, naghahabo, ini an sabi kan sarong parasurat. Alagad, kun hihilingon, an mga Koreyano, an mga Hapones asin an mga Intsik, bago sinda nag-adal sa ibang tataramon, pinakusog muna ninda an saindang mga tataramon kasabay kan pagpapusog kan saindang nasyon. Sa kaso kan Pilipinas, iba man, dai ta binutasan an tataramon na makakapalangkaw sa satuya sa paghiling kan kinaban asin kapwa ta Pinoy. Pigpipirit tang maging damulag sa ibabaw kan udo kan damulag. Sa kadaklan kan mga Pinoy na nakakataram Ingles pira sana an igwang kakayahan na isipon an sadiring tataramon asin ipahayag an saiyang paghiling, an saiyang pangiturogan, an mga nilalaoman sa sadiring tataramon? An pagtalikod sa nasyon, napuon sa pagtalikod sa tataramon. Bakong sala an makanuod nin ibang tataramon bagay na mabukas satuya nin dakul na opurtunidad alagad mas makasupog an sabay sa pag-ako kan ibang tataramon, iyo naman an pagtalikod mo sa saimong sadiring tataramon. Garo ka kaiyan nag-agyat ki bisita tanganing mag-erok na sa harong mo sagkod na lupigan an sadiring mga aki, puon sa matuwa sagkod sa nguhod. Kun kaya nahihiling ko na sabay sa pag-adal ki Ingles, enoton ta munang suportahan an mga lakdang na ginigibo tanganing itulod an tataramon na aram kan satuyang dila. Sa bagay na ini hilingon ta an kinaban bako sa panan’awan na kita an garo nagiging istranghero. Ano an satuyang prayoridad? Ano an dapat na paurogon? Ini an dapat niyatong hapoton. Dai kita matakot na mabayaan kita sa dalagan kan kinaban kun ini nangangahulugan nin dayupot asin makahulugan na paghiling sa sadiring kamugtakan. Buksan ta sa mga kaakian an pag-adal ki mga mayor na tataramon sa Filipinas. Tukdoan ta muna sindang magtaram ki Hiligaynon, ki Kapampangan, ki Ilokano, ki Tagalog, ki Bisaya, sabay sa pagpakusog kan rehiyon na iyo an minahimo kun ano an pambansa.
Categories: Blogs, Personal Tags:

Buwan ng Wika: Language Barrier

July 31st, 2007 No comments

"If there is a superiority complex, there must be a divide." -Ian Allen Lim

"There is no division. Most of the languages in the Philippines are interrelated." -Roxy Jane Kaka

"There is such a divide but we try to understand each other." -Alfredo Buenaventura

"It should not weaken us… We should take pride in that diversity." -Michael Obanieta

Iprinodyus, isinulat, inedit at idinirekt ni Ian Allen Lim

Categories: Blogs, Personal Tags:

Amazing Race Asia 2 sa Manila, Survivor Asia sa Caramoan

July 31st, 2007 1 comment

arasia2.jpg picture by filipinayzd

Hindi yan ukay-ukay. Iyan ay isang task sa Manila Leg ng Amazing Race Asia 2. 

Ang task: hanapin ang sapatos na walang pair sa humigit kumulang 100ng pares ng sapatos. At mag-asembol ng bike.

Siniserts ko sa net kung totoo yung nabasa ko sa dito sa Skyscraper City. May Survivor Asia raw, nakafrantsayz sa AXN-Asia. At sa Caramoan isyusyut! Kaya ako narating dito, sa peyj ng Amazing Race Asia 2 sa Wikipedia.

Nasa listahan ng mga posibleng ivivizit ang Manila. Ang blog ni Rex ang referens. Nataymingan nya yung syuting ng riyaliti-tivi syow. Si Marc Nelson (Burmese-Australian?) at isang di-kilalang partner daw ang bumubuo ng Philippine team.

Categories: Blogs, Personal Tags:

Pagkakan gikan sa ibong na kinaban

July 31st, 2007 No comments
SA BIKOL, an itom na bagas inaapod na ‘malagadan,’ ‘mala’ boot sabihon ‘garo’—gadan bilang daing buhay. Sa ibabang parte kan Bikol ini man ‘maragadan.’ Minsan ako makusog kumakan, dai ko nanggad pinatulan an ‘maragadan’ hanggan sa dakula na ako asin nasasabotan na na an sabi-sabi bako man talagang makatotoohan. Sa Lupi kaidtong aki pa ako, minsan nagtatarakutan kaming mag-aramigo sa paagi nin mga iristoryahan dapit sa mga kalag, asbô, kikik, taong lipod, white lady, pugot na payo, santelmo, asin iba pang mga bagay na may relasyon sa anuman na supernatural. Ta an urulay kan mag-aramigo pirming man na nangyayari sa panahon na nagsusulnop na an saldang, ini minatapos sa daralaganan papuli sa kanya-kanyang mga harong. Sa Lupi ko man enot na nanudan na pag an sarong tao magkakan kan pagkakan kan mga asbo asin taong lipod, dai na ini makakabalik sa totoong kinaban niya, asin mamumuhay na ini sagkod pa man na kaiba an mga supernatural na nilalang. Kaya minsan masiram an sinúman na tinda alagad gibo sa itom na bagas na ini, asin dawa na an sinúman personal kong paborito, dai nanggad ako nagtimtim.

Alagad, ta sa harong puwerte an mga kakanon, dai maiiwasan na liwat kaming magkahilingan kan pagkakan na ini kan mga taong lipod. Asin sa liwat ming paghilingan, dai na ako nagduwa-duwa, minsan pang magin taong lipod naman ako. Sa pagnamit kan binu’tong na gibo sa malagadan—pirutong sa mga Tagalog—igwa ini nin kakaibang namit na karakter nin pinalumang bagas, mahamis-hamis na mga tipasi, asin nin pulot na lain kaysa ordinaryong pulútan. Nagtao ini nin bagong namit sa binu’tong na nagimatan ko—na saro man sa mga luto nin bagas na hinahanap-hanap ko pirmi. Mala ta sa sunod na rulutuan nin binu’tong sa harong, ako na mismo an nagpabakal nin malagadan para iyo an gamiton.

An binu’tong na gibo sa ordinaryong pulutan, masiram man, orog na kun an bu’tong nin bagas minalataw-lataw sa lipotok na guta na an namit nag-aagawan na kadikit sanang namit nin hamis asin askad—hamis gikan sa guta, askad sa kadikit na asin—na pinahamot kan pirang patong na patos kan dahon batag. Sa pagbukas kan bu’tong iyo man an pagtalingkas kan sangaw na dadarahon paitaas kan nagdadali-daling asó, asin ini makrear nin parong na siring sa preskong paroy asin mahalan, alagad mahamot, na linutong guta. An bagas mapulot na pag hinungit minadukot sa lanob kan ngimot, alagad matutukal man giraray tanganing orog pang palangkagon an proseso kan pagkakan kaini.

Pa’no na sana kun an ginamit na bagas, malagadan? Sa pagbukas kan bu’tong sasabaton an siisay man kan pagkakan kan mga nilalang na dai nahihiling kan kinabanon na mga mata. Ini maitomon na bu’tong nin bagas na kun dai man nakalataw, nabubudbudan sana, nin lipotok, haros silag na garo salming, na kalidad nin guta. Siring sa pulutan, igwa nin hamot na puwedeng magdara sa siisay man sa harayong lugar, duman sa ba’sog na tinanuman kan paroy na itom an tipasi pag ini namolinong bagas na. An enot na kagat, puwedeng ikatakig, sa pag-alangan na magin taong lipod man, alagad, sa enot man na namit, matubod an parakakan sa sabi-sabing ini. Sa ladawan pa sana na karakter kan sarong exotic dish, an lutong malagadan an bagas haman nang iba sa gabos, orog na sa kultura tang an gabos na itom malaen: itom na bado sa mga binayaan kan nagadan, itom na ikos na pano nin kadimalasan, itom na ano pa man na signos nin katibaadan.

An malagadan itom, siring sa sarong bagay na daing buhay. Alagad kakana baya, ta an gatronomikong epekto sa dila pano nin buhay. Enot nang masiram an binu’tong—aram ta na ini—alagad sa sunod na pagluto nin binu’tong, gamita baya an malagadan, asin magigin duwang beses na orog na masiram an lutong ini na midbid na marhay sa satong rehiyon kun sain haros an gabos na pagkakan, kaiba na an mga pandulsi, ginagamitan nin guta. Orog na magayon gayod kun an pagkakan nin ano man sasalakan tan in kadikit na ritwal siring sa ginibo kan satong mga apoon, na sa pagkakan yaon an paghimate sa manlaenlaen na namit na nag-iiriwal asin nagkakasararo sa satong pagnamit. Bayae muna an proseso nin pagkakan tang mga nadiktahan na kan kaskas na paghiro kan mga kamot kan relo kun saen an mga kinakakan ta haros dai ta na manamitan.

Signos nin kaoripnan an malagadan, huli ta an siisay man daang magkakan kaini mabubuhay na sa lindong kan kapangyarihan kan mga taong lipod, asin an signos na ini totoo. Alagad kun an pagkaoripon siring sa nangyayari kun minapirong na nin mata an parakakan kaini tanganing manamitan an lambang detalye kan kinakakan, an lipotok kan guta, an lumoy asin pulot kan bagas, an nag-aagawan na hamis asin askad, asin an pagdutdot kan binu’tong sa kadikit na asukar tanganing orog pang pahamison, orog na pasiramon an ngunyan luway-luway nang hinuhungit sa ngimot; ako mapaoripon na sana.

Ay, hanggan digdi na sana, ta ako gutom na.
Categories: Blogs, Personal Tags:

Naga’s Executive-Legislative Agenda

YESTERDAY morning, Mayor Robredo presented his Executive-Legislative Agenda (ELA) for his last term in office, which ends in 2010, before a crowd of around 500 at the Naga City Youth Center. The full text is available here; the Powerpoint slides follow after the jump.

It was smaller than those we had at Plaza Quezon when he gave his State of the City Report (SOCR) last February, but the exchanges towards in the open forum was more meaningful.

A banker asked how much is the entire plan package worth, and whether the city's financials is sound enough to support it. (Answer: the city is preparing an estimate of the funding requirements, and will secure external financing for those it cannot fund internally. The city's financial condition is sound -- in fact, it can be accessed from the city website -- as local revenues represent roughly half of its annual budget.)

Metro Naga chamber president Emiterio "Boy" Aman inquired about the city's tourism plan, especially in the context of the industry's resurgence in Bicol. (Answer: we are coming up with that document, part of the City Development Plan being prepared by the planning department, but it is built around Naga's role as staging area and the development of the limited natural tourism assets we have.)

Joe Quising of the Universidad de Sta. Isabel raised the issue of sustainability: what happens when Mayor Robredo is no longer around? (Answer: the managerial aspect of sustainability will be addressed by new investments in HRD, focusing on academically prepared middle managers; the political aspect will depend on the people themseves. But the incumbent administration will always offer itself as a choice to ensure continuity.)

A lady raised the issue of streetchildren which are growing in number at the city center, and suggested giving them jobs and other social services. (Answer: 9 out of 10 of these streetchildren come from outside Naga, and the city social welfare department's response is to always return them to their place of origin. Providing them jobs and housing will only encourage more to do the same.)

On the whole, this three-year program illustrates executive power to set the development agenda, something Manolo pointed out here. It also demonstrates the logic of having an ELA as key implementation instrument in the rationalized and streamlined local planning machinery in the country.

It may not be as sweeping as that recent lesson in Philippine geography, but this recent experience shows that this agenda-setting authority can be shaped and tremendously informed by key inputs from various stakeholders of society (especially our sectoral planning workshops last year), as well as the media and the academe's prophetic role of speaking truth to power.

We are already reaping the initial dividends of our partnership with the UBC School of Community and Regional Planning (thanks, Nora!) and the Ateneo de Naga University.


Categories: Blogs, Personal Tags:

New forum site

July 31st, 2007 1 comment
First of all welcome Ning Carpio.  Enot nakapag-register (mayo lang avatar). Simbag po ini duman sa query ni Ana and Alma, sort of walk through sa suggested forum site. About the new forum, similar ini duman sa Wordpress blog, primarily libre (free) but this time sa eamped naman. Kaipuhan ta lang mag-login dahil moderated ini and [...]
Categories: Blogs, Community Tags:

Maogmang Piyesta!

July 31st, 2007 No comments
AM+DG
San Ignacio de Loyola, SJ
Soldado, Mistiko, Padi, Kag-Pundar kan Kapisanan ni Hesus (Heswita)
Maogmang Piyesta sa gabos na Atenista, Soldados, Heswita,
asin mga tagatulod na an Kagurangnan nasa lambang bagay!
Categories: Blogs, Personal Tags:

View from my window

July 30th, 2007 No comments

Thought I’d share the view I’m treated at 14th level from my block.
rooftop
That’s the rooftop garden of a car park building. It was completed months back. Not really sure though if this is open for strolling already. When I went for a visit not long ago, the stairways were blocked.

I get spooked by this sometimes. At nights, when I am feeling a little ‘halloweenesque’, my imagination will picture some lone static figure of a woman gazing towards my window.

I have to sleep now. Enough of this horror.

“Duman sa halangkaw na puwesto”
There at the top

Categories: Blogs, Personal Tags:

Rikwest para sa Bikol Wikipedia

July 30th, 2007 No comments

centralbicol.jpg picture by filipinayzd

Salamat kay Joshua alyas Sky Harbor ng Tagalog Wikipedia sa pagrikwest nya ng projikt na Bikol Wikipedia.

Central Bicolano o Standard Bicol ang ipinarikwest ko dahil ito ang pinaka-sinasalita sa mga wikang Bikolano at ito rin ang wika ng sentro ng rijon, Legazpi City (politikal, komersyo) at Naga City (edukasyon, simbahang Katoliko). May 2.5 milyong neytiv ispiker (1990 sensus) ito at sinasalita sa malaking bahagi ng Camarines Sur at Albay, bahagi ng Camarines Norte, Catanduanes at Sorsogon at Burias Island ng Masbate.

Iniinvayt ko ang mga Bikolano at yung marunong mag-Bikol dyan na mag-post ng argyument dito para maapruwv ang rikwest. Magrejister lang sa Meta Wikipedia o anumang Wikipedia (English, Tagalog atbp.).

Unang istep pa lang ito!

Categories: Blogs, Personal Tags:

Sundays at the Kitchen

July 30th, 2007 No comments

Sundays, you will find me in the market or in the kitchen. Mornings will be pretty much shopping for a week’s supply and cooking up a big plate enough to last me for days. I would normally have same menu for a day not unless I opted to go out & eat. But since I’m short of cash right now, I booked my seat in my home’s humble dining table.

I have missed beef for quite some time. Too much mung beans can really make you crave for things color red. I love meat. Sorry PETA.

Anyway, I just whipped up a scrumptious beef steak marinated in superior light soy sauce, ground pepper, garlic, onions, ground oregano & lemon juice. Add some garnishing here and there & voila!
Beef Steak my version
Just the perfect MAC accompaniment! Burp!

“Ginaratnot pati ako sa kabasugan”
I was so full I sweat

Categories: Blogs, Personal Tags:

SONA! SANA! ASAN?

July 30th, 2007 No comments
The State of the Nation Address delivered by Gloria Macapagal-Arroyo last 23 July 2007 provided us again with a window for scrutinizing the state of governance of this country.

Ms. Arroyo projected the image of a politician fully conscious of the playing field. She knows what it takes to keep her allies loyal. One strategy is public recognition of this or that politician requesting this or that project. She played well the role of a patron or "matron" dispensing projects and funds as if these were personally hers. But at the same time, she is also trying hard to project the image of her stability and sustainability in power. In short, she is avoiding to be seen as "lame duck" president particularly because the 2010 elections is barely three years away.

On the development framework that she outlined, Ms. Arroyo must be reminded that the poverty in the Philippines is not simply an economic problem to be solved by constructing more bridges and roads. In fact, the investments she talked about will be like droplets of water in a wide parched land area. Big spending and expensive infrastructure awes an impoverished community but they never ease the suffering.

Moreover, focus on the so-called super-regions is a strategy that may eventually lead to the neglect and disregard of other more impoverished areas. And inordinate dependence on the private sector to propel growth in the selected areas may also lead to the neglect of state responsibilities.

Most importantly, the release of governmental resources must be done as part of a coherent development strategy from the national to the local level. Otherwise, such resources will be wasted or simply used as instrument for political patronage, without any clear developmental impact.

On the newly-enacted human security act, it will be better if the Supreme Court will finally step in and resolve once and for all the constitutional issues involved in the implementation of this law. Otherwise, the recommendations of the supreme court-sponsored summit on extrajudicial killings may be severely affected.

On electoral reforms, it must be noted that Congress has passed the election modernization law. The ball is now in the hands of COMELEC. But if significant reforms are not instituted in this commission, I doubt the realization of a credible election come 2010. And this will be worsened by the setbacks in the uphill battle against the culture of corruption.

Finally, talks about social services delivered by the government must be tinged with the insight that there is a need to dissociate service delivery from partisan political interest. In other words, the empowerment of an efficient bureaucracy must be a central concern for any public official who is conscious of the governments responsibility to the citizens.

The SONA is supposed to give us an idea of the national situation and the policy directions which the government will take to handle that situation. This 2007 SONA gave us a taste of what may be, and left us asking ourselves: "What respite will be given by all these plans and dreams to the suffering Filipino people ?"
Categories: Blogs, Personal Tags:

Update: FIBA Asia Championship 2nd Day

July 29th, 2007 1 comment
8:50PM Philippines - 79; China - 74 =) Our first win over them since God knows when..two decades/1 and a half decades already i guess? Jimmy Alapag was awesome and all-heart (25 pts)! Kenny Williams was equally fantastic providing much of the hassle and intensity! Caguioa scored crucial baskets at crunch time! Ayos! (--- > delayed telecast 'tong sa Basketball TV; don't know with that of
Categories: Blogs, Personal Tags: