Archive

Archive for December, 2007

Re-reading Rushdie

December 31st, 2007 No comments
Re-reading a signed copy of "Satanic Verses" by Salman is one thing!
Thanks to Frank Peñones who lined up for Rushdie's sign.
Categories: Blogs, Personal Tags:

Pagtápos kan taon

December 30th, 2007 No comments
PIRMING igwang patanid sa panahon na ini. Paglikay, pagmaan, huli ta patapós an taon. Dinakulaan ko asin rinimpos an pagtubod na ini sa tahaw kan mahiwas na paghiro kan kinaban sa mga pagbabagong nangyayari sa palibot. Magmaan sa paglakbay sa dalan tanganing dai ka mahulog sa katibaadan. Maglikay sa mga matatarom na bagay tanganing dai ka matusok o malugadan. Maglikay. Huli ta patapós an taon.

Kadakol na panahon asin paliwat-liwat na nadadangog ta ini sa satong mga mahal sa buhay pag kita minaluwas nin harong o igwang ginigibong magabat. Hinihiling kong an pagkadayupot kan mga tao sa laog kan harong an nagtutulod sa patanid na ini. Garo bagang: “Importante ka sakuya, kaya maglikay ka. Nagin maogma an satong taon sa anuman na paagi, gusto taka pang makaiba sa sunod na taon.” Sa Pilipinong harong, an bagong taon sinasabat nin selebrasyon na minapoon sa pamibi. Apuwera na sa kalendaryong Kristiyano an Enero 1 pintakasi kan pagka-ina ni Birhen Maria, an bagong taon nagigin panahon man nin paglahad nin mga panibagong mga paglaom, lâbas na mga paninindugan na boot tang gibohon sa masunod na taon, kun kaya nagigin hararom an satong pagpahumalê kan maaging taon asin pagsabat kan paabot na taon.

Huli ta an satong kultura sinaralak man na mga kultura kan iba pang ronâ kaiba na an sadiri tang mga tradisyon, nakakaptan ta man an pag-alok nin suwerte asin kaginhawahan sa buhay tuyong minasangli nin taon. Nahimo ta sa mga katood tang Tsino, yaon man sa satong kultura an birilog-bilog na imprenta sa bado, birilog na prutas sa satong lamesang kakanan, asin yaon man an mga paputok na subuot minapahale kan mga mararaot na elemento asin mina-alok kan mga mararahay na bagay sa palibot. Mayaman man an Pilipino-Tsinong tradisyon huli naman sa laba kan panahon na pagkakasugpunan kan duwang kulturang ini. Matatandaan na naenot na marhay an mga Tsino kisa mga Espanyol na makaabot sa Pilipinas. Kun siring, dai ta na kaipuhan piriton na mahiling an gira kan mga Tsino sa satong kultura, dai ta naman kaipuhan magsulot nin cheongsam o magpaipit nin kwarta sa angpao siring sa ginigibo ninda, huli ta sa agi-agi ta nakatatak na an saindang impluwensiya.

An pintakasi kan bagong taon, na orihinal na pintakasi ki Birhen Maria huli sa impluwensiyang Espanyol sato, orog pang nagsilyab sa impluwensiyang Amerikano sa sato, impluwensiyang dai matapos-tapos huli ta nagpapadagos na neo-colonialism. Matatandaan na tuyong bagong taon, nakikisabay kita sa New Year countdown duman sa Times Square sa New York, na nagrururuluksong pinangengenotan kan satong mga kaaartistahan.

Sa likod kan gabos na ini, katutubo man na agi-agi o ano man na dáyong impluwensiya, an pagpintakasi kan bagong taon nagsisimbolo nin bagong buhay na satong aagihan. Minatao ini nin paglaom, siring sa panibagong kabtang nin sarong nobela, kabtang na masalo asin matubos kan kabtang na nakaagi, tibaad madiklom o mapait, pasiring ginhawa asin karahayan o kaogmahan asin pagkamoot. Tuyong bagong taon, minalahad kita kan satong mga plano sa buhay, pagbabago man, pagpapa-orog o pagpadagos nin karahayan; nagkakaigwa kita nin bagong motibasyon na matulid kan tirikong taon na nakaagi, taon na tibaad pano nin pagkapadungkal o pagkataláng, tanganing sa pagbuklat kan mga pahina kan taon igwa kita nin bagong pagpoon asin ini magayagaya tang sinasabat.

Para man sa matapos na taon, ako man minawalat nin patanid na kita gabos maglikay. Maglikay asin maging makusog sa mga subasko asin rapas kan buhay na minsan tuyong minapaluya sato gabos, huli ta an lambang saro importante asin orog na maogma kun kita iribahan gabos sa masunod na taon. Sabaton ta an bagong taon na may positibong pananaw. Dai na ako marepaso kan nakaaging taon ta kadakol nang naggigibo kaini. Magin adalán man logod an mga pangyayari sa nakaaging doseng bulan asin magtukdo man logod an mga ini kan satong mga masurunod na lakdang, tanganing dai na kita matunok kan mga dati nang nagtutunok sa satong paglakbay. Asin daing kaolangan an satong paglakbay.

Maogma an maabot na taon. Ini an satong laoman. Magigin maogma an masunod na taon huli ta ini satong itutugot, huli ta ini satong gigibohan nin paagi na magin maogma, totoong maogma asin pano nin balaog.

Magayagayang Bagong Taon saindo gabos!
Categories: Blogs, Personal Tags:

Avenue Plaza Hotel in full blast

December 30th, 2007 No comments
Categories: Blogs, Personal Tags:

Avenue Plaza Hotel in full blast

December 30th, 2007 No comments
Categories: Blogs, Personal Tags:

Avenue Plaza Hotel in full blast

December 30th, 2007 No comments
Categories: Blogs, Personal Tags:

Avenue Plaza Hotel in full blast

December 30th, 2007 No comments
Categories: Blogs, Personal Tags:

Avenue Plaza Hotel in full blast

December 30th, 2007 No comments
Categories: Blogs, Personal Tags:

Magnitude 5 quake rocks Laguna-Bicol area – GMA news.tv

December 29th, 2007 No comments

Magnitude 5 quake rocks Laguna-Bicol area
GMA news.tv, Philippines – 20 minutes ago
In a report on its Web site (www.usgs.gov), the USGS said the epicenter was 190 km north-northwest of Naga City in Bicol, or 215 km east-northeast of Manila

Categories: Google News, News Tags:

Move over Lea, Lani, and Regine, here comes Charice Pempengco

December 29th, 2007 No comments
Categories: Blogs, Personal Tags:

Move over Lea, Lani, and Regine, here comes Charice Pempengco

December 29th, 2007 No comments
Categories: Blogs, Personal Tags:

Move over Lea, Lani, and Regine, here comes Charice Pempengco

December 29th, 2007 No comments
Categories: Blogs, Personal Tags:

Move over Lea, Lani, and Regine, here comes Charice Pempengco

December 29th, 2007 No comments
Categories: Blogs, Personal Tags:

Move over Lea, Lani, and Regine, here comes Charice Pempengco

December 29th, 2007 No comments
Categories: Blogs, Personal Tags:

Awit kan Riles (I)

December 29th, 2007 No comments


Igwa nin awit an lagatak
kan ruweda kan tren
na nagdadalagan sa bakal na riles.

Siring ini sa makinilyang
ginigibong daing kagadanan
an historya kan banwaan.

Sa lambang lagatak,
igwang omboy na pinapangaki,
igwa man minaako nin kagadanan.

Igwa nanggad nang nabibilog
mantang igwa man inaapon,
haros pirming hale o pasiring sa daghan.

Minatanog ini lambang aldaw—
momento, minuto, oras,
bulan, taon, daing kasagkoran.

Buhay ining minapoon
sa sarong aking idinudukot an saiyang talinga
sa malipot na riles

tanganing mateon an paaboton
na tren—gigibohon niya ini
sa bilog niyang buhay.

Image courtesy of the National Library of the Philippines.
Categories: Blogs, Personal Tags:

another poetry

December 28th, 2007 No comments


Sindang Mga Gurang sa Waiting Shed
Adrian V. Remodo

Aga-aga digdi sa kanto, minatiripon
ining mga gurang na lalaki sa waiting shed,
masurubahan kan mga makukulog nindang tulang,
an saindang haloy sanang mailakdang na mga bitis,
an dai maitanos na habayan
asin an saindang dai na nagtitindog na ikinabuhay.

Dangan sa irarom kan limpoy,
gigirumdumon ninda an nakaagi:
kaidto na sainda pa an panahon,
na sinda an panahon.

Kaidto na an magdamlag bako pang pagdago
kundi sarong paghalat sa kapanuan kan paglaom,
arog kan sabay na pagtubo kan hasok na paroy
asin kan buhày na pagtubod
sa enot na bukad kan saindang pagkamoot,
siring na an bagong naparay na kamunbon
arog kapresko kan paglaom sa daing kasagkuran
na kaogmahan kaidtong enot nindang hadok.

Alagad ngunyan na an panahon ninda
kaidto ng panahon, asin an ngunyan
saro na sanang mapungaw na pagrumdom,
ngunyan na an saindang oma, an daga
na sinabwagan nin paglaom sa saindang hinahalat,
tinahuban na nin semento asin an payag
rinibayan na nin waiting shed,

digdi giraray ninda hinahanap an nawara
ng init kan saindang mga paghalat,
ngunyan na an panahon ninda paghanap
na nin limpoy sa tahaw kan dai na ninda masaho
na init kan bagong panahon,
an bako na nindang panahon.
tinutuom giraray ninda an gira kan saindang nakaagi,
kinakanta giraray ninda an awit kan saindang kinaban,

digdi sa limpoy, kasabay kan pagbalik
sa dating init kan saindang mga paghalat
na mapangyari an saindang paglaom,
minasalapid giraray sinda
nin mga bagong paghalat
sa kapanuan kan saindang buhay,

Digdi sa limpoy ninda hinahalat
an kabilugan kan saindang panahon,
Digdi ninda dinadangog an apod kan kagadanan
Categories: Blogs, Personal Tags: