Archive

Archive for June, 2008

Pagtukdo, Pagsurat Bikolnon 2008

June 30th, 2008 No comments
Iniimbitahan ang interesadong teachers at writers sa tatlong araw na kumperensya (July 2-4, 2008) sa pagtuturo at pagsulat ng Bikol literature sa ST Annex Auditorium, Naga College Foundation, Naga City.

Kasama sa programa (PDF) ang sumusunod na diskurso:

 • Kalagayan ng Panitikang Pilipino ni Dr. Bienvenido Lumbera (Nat’l. Artist for Literature);
 • Pagsalingoy sa Pagsurat Bikolnon 1 & 2 ni Mr. Carlo Arejola (NCLA),
 • Papel kan Paratukdo asin Akademya sa Pagpakusog kan Literaturang Bikolnon ni Dr. Paz Verdadez,
 • Writer as Teacher/Teacher as Writer ni Chancellor Ricky de Ungria (para sa teachers),
 • Ideolohiya asin Pedagohiya sa Pagtukdo kan Local na Literature ni Mr. Frank Peñones (para sa teachers),
 • Methodolohiya sa Pagtukdo asin Modyul Writing ni Ms. Doods Santos (para sa writers);
 • Osipon/Blogging ni Mr. Rizaldy Manrique (para sa writers),
 • Tigsik ni Aida Cirujales (para sa writers),
 • Play ni Jose Jason L. Chancoco (para sa writers),
 • Sanaysay ni Judith Balares-Salamat (para sa writers),
 • Rawit-dawit ni Estelito Jacob (para sa writers),
 • Publikasyon ni Kristian Cordero (para sa writers)
An Liberal Arts and Education Department kan Naga College Foundation kaibahan an National Commission for Culture and the Arts, Lokal na Gobyerno kang Naga asin an KABULIG-Bikol nagmamawot na ikondusir an "Pagtukdo, Pagsurat Bikolnon 2008”:Teachers-Writer’s Conference for Bicol Literature".

An komperensya igwang temang: “Pusog na Literaturang Bikolnon, Pusog na Rehiyon, Pusog na Nasyon”, an kumperensya maglalaman nin manlaen-laen na diskurso manungod sa
literaturang bikolnon, sa linya nin pagtukdo, pagsurat asin iba pang porma nin paghiro kun sain lalo pa ining matalubo.

Mawot kan kumperensya na:
A. Pakusogon an pagtukdo kang literaturang Bikolnon sa laog kan mga eskwelahan.
B. Ipaabot asin idulok sa gobyerno an karagdagang suporta sa Literaturang Bikolnon
C. Pakusugon asin pahiwason an multisectoral na kolaborasyon sa pagpakusog kan Literaturang Bikolnon.

Inaasahan sa komperensya na mabilog an panrehiyong adgenda kan Literaturang Bikolnon asin makahaman nin mga modyul sa pagtukdo.


For more information, paki contact si Ms. Joanna Ramores sa 8117525 loc. 101 o Dr. William Espejo sa 8117525 loc.125.
Categories: Blogs, Personal Tags:

Pagtukdo, Pagsurat Bikolnon 2008

June 30th, 2008 No comments
Iniimbitahan ang interesadong teachers at writers sa tatlong araw na kumperensya (July 2-4, 2008) sa pagtuturo at pagsulat ng Bikol literature sa ST Annex Auditorium, Naga College Foundation, Naga City.Kasama sa programa (PDF) ang sumusunod na diskurso:
 • Kalagayan ng Panitikang Pilipino ni Dr. Bienvenido Lumbera (Nat’l. Artist for Literature);
 • Pagsalingoy sa Pagsurat Bikolnon 1 & 2 ni Mr. Carlo Arejola (NCLA),
 • Papel kan Paratukdo asin Akademya sa Pagpakusog kan Literaturang Bikolnon ni Dr. Paz Verdadez,
 • Writer as Teacher/Teacher as Writer ni Chancellor Ricky de Ungria (para sa teachers),
 • Ideolohiya asin Pedagohiya sa Pagtukdo kan Local na Literature ni Mr. Frank Peñones (para sa teachers),
 • Methodolohiya sa Pagtukdo asin Modyul Writing ni Ms. Doods Santos (para sa writers);
 • Osipon/Blogging ni Mr. Rizaldy Manrique (para sa writers),
 • Tigsik ni Aida Cirujales (para sa writers),
 • Play ni Jose Jason L. Chancoco (para sa writers),
 • Sanaysay ni Judith Balares-Salamat (para sa writers),
 • Rawit-dawit ni Estelito Jacob (para sa writers),
 • Publikasyon ni Kristian Cordero (para sa writers)
An Liberal Arts and Education Department kan Naga College Foundation kaibahan an National Commission for Culture and the Arts, Lokal na Gobyerno kang Naga asin an KABULIG-Bikol nagmamawot na ikondusir an "Pagtukdo, Pagsurat Bikolnon 2008”:Teachers-Writer’s Conference for Bicol Literature".An komperensya igwang temang: “Pusog na Literaturang Bikolnon, Pusog na Rehiyon, Pusog na Nasyon”, an kumperensya maglalaman nin manlaen-laen na diskurso manungod saliteraturang bikolnon, sa linya nin pagtukdo, pagsurat asin iba pang porma nin paghiro kun sain lalo pa ining matalubo.Mawot kan kumperensya na:A. Pakusogon an pagtukdo kang literaturang Bikolnon sa laog kan mga eskwelahan.B. Ipaabot asin idulok sa gobyerno an karagdagang suporta sa Literaturang BikolnonC. Pakusugon asin pahiwason an multisectoral na kolaborasyon sa pagpakusog kan Literaturang Bikolnon.Inaasahan sa komperensya na mabilog an panrehiyong adgenda kan Literaturang Bikolnon asin makahaman nin mga modyul sa pagtukdo.For more information, paki contact si Ms. Joanna Ramores sa 8117525 loc. 101 o Dr. William Espejo sa 8117525 loc.125.
Categories: Blogs, Personal Tags:

BAGONG PAUKOD

DAING PAYO, MAY MGA IKOG, HALANGKAW AN SWELDO
Kristian S. Cordero

Ini an bagong paukod sa akademya ta ngunyan. An pagkakaigwa ta nin dakul na mga titulado alagad siisay sana man an masasabi tang padagos na nagtutulod asin nagtutukdo. Siisay an mga nagpapadagos tanganing maghimo nin mga pag-adal bako sana si paurutro-utro nang mga tema na an katuyohan iyo an makakua nin mga titulado alagad mayo man sa boot, mayo man kapadagusan na pag-adal. Sa hiling ko ngani, ini an kadaklan na kinakamugtakan kan satuyang mga administrador, sa pribado man na institusyon o an an mga nasa publikong ahensya na kaipuhan na magpupo sa pulitiko, maki-alyado sa mga kongresman, tanganing makua an mga pwesto. An lenggwahe kan akademya, lenggwahe kan kaputikan, kun minsan. Na ini garo sadiring pag-kagaw, balidasyon kan saindang mga ranggo. Kun kaya, sabi ngani kaidto, kadakul tang doktor sa Filipinas, alagad dai ta mabulong an kanser kan satuyang banwaan. Ano an klase nin pagkadoktor na sinasabi digdi? Anong mga doktor an igwa kita? Ako bilang paratukdo naglalaom na mahihimo ko man an mga proyekto ko asin pag-adal ko bilang parte kan akademyang ini, alagad dai man gayod nangangaipuhan an mga titulong ini tanganing dai ko maisurat an mga simtomas na ini. Sa sakuyang eksperinsya, bako man maraot mismo an padagos na pag-adal, ako mismo nagmamawot asin may mga kabisto na tunay talagang aapodon na mga doktor sa saindang kanya-kanyang mga disiplina.

Sa satuya baga yaon si Dr. Danilo Gerona para sa kasaysayan kan Bikol na saro sa masasabing institusyon na kan Bikolnon na pag-adal. Dakul pa an arog ni Dr. Gerona na mga toninong sanang mga naghihiro, mga Bikolnon na padagos na nagiging ehemplo, pagiromdom kan sarong henerasyon na may motibasyon pa nin pagiging sarong tawo, sarong Filipino. Sa panahon ta ngonyan, ano pa man an motibasyon kan mga aki, apwera sa saindang sadiri asin pamilya? Anong mag kinaban an saindang nahihiling?

Siring man, an pag-adal kan sarong iskolar saro sanang pandok, saro sanang pagbukas nin magkapirang pintuan. Nangangahulugan na bukas an a’ngat sa mga estudyante asin mga paratukdo mismo na maglaog sa disiplina kan nasabing historyador, intelektwal, iskolar. Siring man kaiyan an pangangaipuhan kan mga parasurat, kritiko asin paratukdo, kaipuhan nin mga bagong dugo tanganing padagos na buhayon an hawak, an sistema nin mga pag-adal sa satuya. Ini man an pangapodan sa gabos na nag-aadal asin nasa akademya. Dawa ngani makusog na motibasyon an pagdugang kan sweldo, dai man kaipuhan gayod na ini na an maging anino o kalag kan gabos na ekspwerso na itinatao sa pagtrabaho.

Sa hiling ko man, orog na digdi sa satuya sa Bikol, dai kaipuhan na itao na garo tolo piso an mga tituladong ini na garo gabos na kita magigimata na an sarong kalye puros na mga doktor. Kun kaya garo an akademya nagiging pabrika na nin mga doktorado na hihilingon an mga estudyante na garo mga pasyente asin an delikado kaini, iyo na hilingon an mga estudyante na garo mga raot na payo, o blangkong payo na kaipuhan sanang hipnoan o bahugon nin mga impormasyon asin teksto gikan sa libro asin bakong mga tawo na kaipuhan magin katuod, magin kaibahan sa pagbaklay nin pag-adal. Kaya nangangaipuhan kita nin dakul na mga iskolar, nin dakul na mga para-adal asin bako sanang mga estudyante na idudugang ta sa lehiyon kan mga nag-aadal nin mga pang-abroad na kurso. Kaipuhan tang balansehon o mas paorogon an mga kurso sa siyensya asin arte na mahiro sa lokal na kapalibutan. Alagad yaon parati an makadisganar na sitwasyon, dai ini natatawan prayoridad, dai ini pigtatawan nin marahay na pinansyal na insentibo apwera sa kun ano an makakahuthot sa mga natural resources niyato arog kan mga minahan na papadalaganon pa kan mga foreign companies. Ano ta dai kita mismo an maghimo nin kompanya? An hapot na ini kaipuhan simbagon mismo kan akademya na ngonyan pabrika na sana nin mga puturong obrero, mga sacrificial lambs ta, mga OFW ta na sa kapagalan asin sakripisyo sa ibang nasyon, nagbabahog sana man sa mga nawalat, naghihimo nin daing pakilabot na mga middle class.

Nagtutubod pa man giraray ako na oras na magkigwang pagbabago sa akademya puon samga adminstrador asin mga paratukdo asin minsan sa mga estudyante mismo an siring na mga istorya dai na mangyayari: Nadangog ko an sarong osipon kaidto sa sakuyang banwa na igwa daang ina na may darang aking naghehelang asin hinanap an doktor (sa medisina) sa harong tanganing maghagad nin tabang bulungon an saiyang dara-darang omboy. Kan an nakabukas an agom na babayi na saro man palan na doktor (nin pilosopiya!) naghapot pa ini sa ina kun siisay daang hinahanap kaining doktor sa harong ta duwa daa sindang doktor. Nasa ngangaan niya an inang may dara aking naghehelang alagad siring kaini pa an sinapong hapot. Ano an pigpapahayag kan istoryang ini kundi an pagtao nin atensyon sa mga titulo, sa mga ikog kan pangaran alagad dai nang mga payo. Asin ano an pwedeng maglaog na imahe ta kaini kundi sarong makangirhat na klase nin hayop na ngonyan nakatukaw sa saiyang aircon na opisina, nagpipirma nin kadakul na mga dokumento asin naghahalat kan saiyang halangkaw na sweldo.
Categories: Blogs, Personal Tags:

“Motorcycles have killed the pedestrians in Jakarta”

June 30th, 2008 No comments
Categories: Blogs, Personal Tags:

Magnum Opus

June 30th, 2008 No comments
After watching the fight while waiting for her trip back to the Philippines, Gloria Arroyo called it a "masterpiece." Or more like doing an exclamation of another variety, she felt elated with Manny...

More to read at the Blog. Read comments, or publish your own. Comment on the post, or comment on other readers' comments. Please follow the Title Link.

Categories: General Tags:

Things have gone too quickly: Looking back

June 29th, 2008 No comments
Categories: Blogs, Personal Tags:

Hope Filipino Church 11th Year Anniversary

June 29th, 2008 No comments
PicBlog: 29 June 2008, Singapore Polytechnic

Categories: Blogs, Personal Tags:

Congrats Manny “Pacman” Pacquiao!

June 29th, 2008 No comments

Adios Mexicanos!

Categories: Blogs, Personal Tags:

Congrats Manny "Pacman" Pacquiao!

June 29th, 2008 No comments
Adios Mexicanos!
Categories: Blogs, Personal Tags:

Pacquiao vs. Diaz

June 29th, 2008 No comments
Round 2 - Accuracy: Diaz - 27%, Pacquiao - 31%
Round 5 - Diaz, duguan!
Round 6 - Lederman's Card (44-50)Round 7 - Upper-cut by Diaz
Round 8 - Kawawang DiazRound 9 - Sapul!
Panalo si Manny!
Categories: Blogs, Personal Tags:

Pacquiao vs. Diaz

June 29th, 2008 1 comment
Round 2 - Accuracy: Diaz - 27%, Pacquiao - 31%
Round 5 - Diaz, duguan! Round 6 - Lederman's Card (44-50)Round 7 - Upper-cut by Diaz Round 8 - Kawawang DiazRound 9 - Sapul! Panalo si Manny!
Categories: Blogs, Personal Tags:

Rembrandt

June 29th, 2008 No comments

Bakô daw na makaribaráw kun pâno kamí nag-íirinotan
pasíring sa tingráw asín arín man na maliwánag?
An daí mi nanggád pagpilì sa madiklóm na párte

kan chiaroscuro tibáad húli man saná sa samóng kapaslôán
asín kanigôan na pagmâwot na mámansayan an gabós.
An samóng labi-lábing pagbôót na kuahón asín sadiríhon

an arín man na nahíhiling, nagbúta sa samô pagkatápos
kan gabós. Daí nanggád na kamí nakánood
sa gabós mong giníbo, Rembrandt.

Daí mi náhiling kun pânó mo kinupkóp an diklóm
asín iká nabúhay digdí na panô nin kaogmáhan.
Kamí, sa mga panahón na iní,

minásikwal sa mga madidiklóm na kwárto, daíng ílaw
na mga erokán, mga banggíng daíng bitôon,
asín mga nangíngitom na láwog.

Diklóm. Nagín kaoragán kan saímong árte
an kadiklomán asín nagpâísi samúya
kun gurâno kagayón an mga línya

sa láwog kan táo, kwinádro
sa lumlóm kan lugár kun saín an buláw na bangráw
minahílig gíkan sa haralangkáw na bintána.

Sa saímong mga kamót,
iníng kaitumán na síring sa diklóm kan Hádes,
inôómaw, minámâwot, asín namómôtan,

tibáad húli sa pag-agdá
kan saímong mga matá. Anó bayâ
an saímong iniísip?

Ay, kamí na nabubúhay na may tákot
sa samóng mga aníno asin labí ka-puláng dugô,
kinákaipúhan pang makaáram.


Rembrandt

Is it not disquieting how we race
toward the light and anything bright?
How we never opt for that dark

area of chiaroscuro is perhaps because
of our greed or lust to see everything.
Our desire to own and keep the visible

for ourselves have blinded us
after all. We have not learned
from what all you did, Rembrandt.

We did not see how you took
shelter in gloom and
delighted in it. We, in these times,

abhor dingy rooms, unilluminated
apartments, starless evenings,
and purpling faces.

Darkness. You have mastered
darkness in your art and revealed
for us how beautiful are the creases

of a human face, framed
by a shadowy precinct where yellow
sunlight diffuses from upper windows.

In your hands,
this Hadean blackness becomes
admired, desired, and loved,

perhaps upon the allure
of your eyes. What was it
you were thinking about?

Oh, we who are fraught with fright
of our shadows and dark red blood,
still must know.
Categories: Blogs, Personal Tags:

Sliding back

June 29th, 2008 No comments

I remember that afternoon in my lettered red tee. I was rushing to the bus stop and in between breaths I was proclaiming  “God, I want to sing for your glory”.  In my heart was this longing  to just sing praises to God. I really thought I captured the spirit of David when he wrote Psalm 108:1 :

My heart is steadfast, O God;
I will sing and make music with all my soul.

That was how I feel – upbeat, ecstatic & just in total surrender.

That was months back. At this hour, truth is that my heart is not that close to being steadfast.

I’m sick. Sick spiritually. This old habit is creeping in again. It’s getting too frequent and it’s not really healthy. In all angles, I am completely at fault. I am in my normal state of mind knowing what is right & wrong but yet still in deliberate fashion, choose to commit what is not pleasing.

And tomorrow in fact is our church  anniversary and I just came from a rehearsal in fact. I am  a member of the choir. I am supposed to minister. My cup should be full and must overflow.

But it’s not. It’s dry. Has my cup been broken?

The weight of sin is really becomes heavier once you minister – once your knowledge of God gains depth.

Why do I have to feel this way now?

The attack of the enemy is great & mounting.

But I will still sing.

“Makanta pa guiraray”
Will still sing

Categories: Blogs, Personal Tags:

Getting Ready to Rumble

June 28th, 2008 No comments
If one analysis is correct, then Manny Pacquiao should truly avoid being caught in the corners, much as he should punctuate the bout with streaks of punches early on to win. Or if another analysis is...

More to read at the Blog. Read comments, or publish your own. Comment on the post, or comment on other readers' comments. Please follow the Title Link.

Categories: General Tags:

Stressed

June 28th, 2008 No comments

DETALYE AN DAHILAN kun tâdaw ta pag minapublikar ako nin sarong obrang Bikol, importanteng pirmi an stress marks. Kun bako man an bilog na obra, dawa idtong mga importanteng tataramon saná: magkakaagid alagad magkakaiba an kahulugan. Kun an ibang lenggwahe, siring sa Espanyol asin iba pang lenggwaheng Romansa, pinapadánay an siring na tradisyon, tâno ta kita dai? Orog nang gayo kung an katuyuhan ipasábot an satong tataramon sa ibang kultura o ibang banwaan; orog na sa panahon na ini na an panânaw pang-kinâban nang gayo. Dikit-dikit na kitang pinag-sásararô kan daíng pinipiling sulog sa ládo kan teknolohiya, ekonomiya, asin iba pang darakulang istrukturang pansosyudad. Kun dai ta lalangánan an lenggwahe, dai kita magkakasinarabotan.

Nagpoon an sakong pagrúrip sa importansya kan stress marks huli sa Heswitang si Fr. Michael Rooney na nagtalikod sa kinâban duwang taon na an nakaági. First year high school ako kan namidbid ko siya, sa irárom kan mga poón nin niyog na barisbisan na ngunyan kan simbahan kan Ateneo. Sinasarô-sarô niya kaming mga estudyante, nagpápatukdô kan tamang dóon asin pagtaram kan Bikol na Misa, sa pagboót na minsan an Bikol biriríbid sa saiyang Amerikanong dilà, ini saiya man logód máitarám nin tamà. Kun dai naglapígot si Fr. Mike kaidto na arámon an támang pagtarám nin Bikol, dai kutâ na siya masasabótan kan mga presong minimisáhan niya doro-Domingo.

Sa mga parasurat, agyat an bagay na ini. Huli ta an presenteng teknolohiya minadara sa satong mga panúrat pasiring sa manlaén-láen na banwaan asin kultura, nasisîrip kong igwa kitang responsibilidad kan tamang pagpapasabot sainda kan satong tataramon. Kun baga an satong katuyuhan sa mga panahon na ini iyo na iapón an literatura asin kulturang Bikolnon kaiba kan iba pa man na kultura sa labi-kahíwas na kinâban, minapoon ini sa mga saradit na detalye kan pagpasabot. Asin an tamang pagtaram kan Bikol kaiba digdi.

Sabi ngani kan orágon man na si Dr. Carlos Aureus na sakong propesor sa UP ngunyan, na puwera sa laman asin porma, an sarô sa mga bagay na nagustuhan niya sa sakong mga panúrat sa Bikol iyo na igwa ining stress marks. Nagpapahiling suboót ini na igwang katuyúhan an parasurat na ipasabot sa unibersal na lebel an Bikolnon na agimadmad. Sa simpleng paagi kan pagtiyaga na bugtakan nin tamang kuwit an mga tataramon na Bikol, nagbobótong an iba, orog na an mga bakong Bikolano na pûnan na intindihon an satong tataramon. Sa enot na hiling ,sadit-sádit saná ining bagay alágad para sa ibá, sa mga bakong katutubong paratáram nin Bikol, ini orog kaimportante.

Kun ika Tagálog, an iyó saná puwedeng magin iyó sána, boot sabihon saímo kutâ. Siring man na an akò puwedeng basahon na akó, o an túyo magin tuyô, an alágad magin alagád. Makaherak man nanggad kun an mga dayô basahon na dáyo. Tibaad magkaigwa nin kariribukan. Kita nganing mga Bikolano minsan dai pa nagkakasinarabótan sa satô na sanáng lenggwahe, pâno pa daw an ibang tao? Sósog ngani sa istorya ni Fr. Wilmer Tria sa mga may edad nang padì na nag-uurulay tungkol sa pamasaheng baráto asin mahál, idto palan ta si namamahalan an pagkasabot pamasaheng plete, si nababaratúhan, an pagkasábot pamasaheng hílot.

An stress marks importante bilang tábang sa orog pang pagsabot kan Bikolnon na tataramon. Pinapahiwas kaini an dalan kan satong lenggwahe, dalan na puwedeng mapangyaring agíhan man kan ibang kultura o banwaan na magkakainteres sa satong agi-ági. Pinápadalî kaini an proseso nin pagkakairintindíhan asin pagkakasararo. Pinápakusog kaini an lenggwahe bilang sarong lenggwaheng nakasurat. Sa sadit alagad nakakapúling na paági, pinaparà kaini an parokyalismong pagtratar sa tataramon—bakô nang Bikol na kitá-kitá sana an nakakataram, alagad pati naman an iba.

Sa énot may kasakítan an pagbugtak nin mga stress marks, naromdoman ko si Kristian Cordero sa saiyang Pusûánon. Alagad an stressful na gíbong ini, ano pa man kaiyan, kun magbubunga nin darakulang bagay para sa satong tataramon.
Categories: Blogs, Personal Tags: