Archive

Archive for July, 2008

AN KALAG KAN SATUYANG PANAHON

Nagdakula kita sa takot kan kalag. Idtong mga napupurisaw, idtong mga nagpapahiling na nakaputi, idtong mga nangungulog nin tawo, idtong naghahagad nin hustisya. Nagdakula kita sa takot na an kalag kan satuyang mga padangat mapamati satuya. Maparamdam siring kan nag-mimiskol, siring kan nag buzz sa saimong YM. Nabubuhay kita sa kinaban na an kalag pigtatakotan o idtong kalag na pigsusulo sa impyerno o kaya pigduduyan sa kalangitan mantang an mga angheles nag-aawit sa panahon na daing kasagkoran. (Makatakot man nanggad ini sa mga tawong lalangkagon). Mantang kita nagdadakula, nahihiling ta na an kalag labi pa sa mga bagay na pigtatakotan ta o sa pagtubod na ini susuluon sa kalayo o papamurawayon pag-abot kan panahon. Nahihiling ta na an kalag iyo na ngani idtong kusog na minatulod satuya na atubangan an satuyang mga takot, pagkapurisaw, paghadit. Na an kalag iyo na an determinasyon kan tawo na himoon an saiyang sadiri sa atubang kan mas dakulang reyalidad kan kinaban.An diskurso ngonyan kan kalag bako na sanang pigbabahog kan doktrina kan relihiyon, mas nagkakaigwa nang laman ini sa paagi kan arte asin literatura asin kan mismong kultura arog kan pagtubod sa buhay na masunod na bako man sinublian ta kundi taal nang pigtutubodan kan mga Bikolnon siring kan mga taga-Ehipto.

Sa satuyang tataramon, an kalag masusog ta sa sarong tataramon sa Bisaya na an boot sabihon, ‘kaagan’, (agid man satuyang mga Bikolnon), sarong kaagan siring kan paghiling na an hawak iyo an pinag-eerokan kan kalag asin an kalag iyo an tubig na satuyang pigpapalis sa kaagan tanganing ini magkaigwang kamugtakan, magkaigwa kan saiyang serbi na siya makaagan. Asin an makaagan iyo na igwang pangapotan, panindogan, pangatawanan. Kun kaya, masasabi ta na an tawong dai nang pinapanindogan saro nang gadan, na an tawo minsan naghahangos pa alagad, dai nang pagmawot mabuhay, masasabi tang haros gadan na. Nin huli kaini minabukas kita sa direksyon nin pag-isip na ano man nanggad an mabuhay, ano man nanggad an buhay? Saro daw ining regalo o saro ining disesyon na padagos na atubangon an kinaban sa aro-aldaw niyatong pagkabuhay. Ano an nakakaag sa satuyang hawak bilang mga tawo?

Nagdakula ako sa mga patakot na an aking dai magkakan nin tultol kun banggi, minadulag an kalag tanganing maghanap nin kakanon asin kun ini matakupan kan kaldero, dai na ini makakaluwas asin dai na magigimata an hawak. Siring kaini an sakuyang nadagog kan ako aki pa asin nahiling kong saditon ‘baad an kalag ta nakakalaog ngani ini sa kaldero asin nagkakan pa kan mga tipo (garo dwende). Ano daw an dahilan kan mga pangum-om? An mga osipon mapapadapit sa kalag na ini na nakakabukas nin kaldero asin nagagadan sa laog nin kaldero, saro sa satuyang mga suanoy na patakot na pwedeng hilingon bilang sarong teksto na pwede niyatong pag-adalan. Pwede ining hilingon tanganing pag-adalan an pormulasyon kan takot asin an konsepto kan satuyang kinaban, sa satuyang panan’awan pag-abot sa isyu kan kalag. Alagad, siisay an maadal kan mga bagay na ini, na pigpapasipara kan mga disiplinang orog na tinatawan nin atensyon an kampanya kan global market na gibohon na sanang mga obrero an satuyang mga kaakian, na dai na gayong natatawan nin oportunidad na mag-adal kan saindang arte, kan saindang pilosopiya, kan saindang kultura.

Piguurihan ta an satuyang mga aki, kun dai na sinda tinatawan nin magkakanigong leksyon sa Humanidades, na sa ngonyan biktima nin daing kalag man na pagtukdo arog kan pilosopiyang nakulong na sana sa logic, an teyolohiya na garo bangkay na pigbubuhay kaya salamangka na sana an pagtukdo, na dai man na ini nakagamot sa hararom na paghiling kan eksperinsya nin tawo sa Diyos asin an literatura na dai na nagtatalubo asin nakulong na sa mga canons kaini. Kun kaya, kaipuhan na gayo, na mantang kita nagtutulod kan akademya na gibohon na mga global universities, hilingon ta na ‘baad an satuyang operasyon, yaon sana kita sa kublit asin dai nagsasagom sa kalag na iyo an matulod satuya tanganing padagos na kuguson an buhay. 'Baad an mga pangyayaring ini, saro sana man na pagpasali asin reaksyon kan nangyayari sa luwas asin an pesimistikong disposisyon kan kadaklan satuya pag-abot sa mga orolay mapapadapit sa kultura asin sa banwaan na mismo. An akademya bakong sarong pabrika, sigun sa pangaran na ini an satuyang alma mater, ini man palan an ina kan satuyang mga kalag na dapat na magtulod satuya na padagos na mahiling na an buhay sarong selebrasyon, sarong agi-agi sa kinaban na ini.
Categories: Blogs, Personal Tags:

Indio Musikahan

July 29th, 2008 No comments
I've been busy these past few weeks. These past few days have been all the more hectic for one reason. This coming Thursday, one of my simple dreams has been finally realized. Together with a few...

More to read at the Blog. Read comments, or publish your own. Comment on the post, or comment on other readers' comments. Please follow the Title Link.

Categories: General Tags:

5th Premio Tomas Arejola

July 29th, 2008 No comments

Contest rules for the Ika-5 Premio Tomás Aréjola para sa Literaturang Bikolnon (PTALB) are out. The rules are available in the news section of Balangibog: Online Updates on Bikol Culture. You may access it directly HERE.
Categories: Blogs, Personal Tags:

Foreign Students


Foreign students Kazuhide Sainowaki (Tokyo, Japan), Mohammed Nuruddin Al-Masud and Ripan Chandra Das (Bangladesh) visited Naga City and observe firsthand about good governance and peopleÂ’s participation with Mayor Jesse M. Robredo. Messrs. Al-Masud and Chandra Das are M.A. students in International Peace Studies of Ateneo de Manila University while Mr. Sainowaki an intern of the city government also a graduate of Ateneo de Manila University and a scholarship student of Nippon Foundation. He is an executive consultant of Kodansha Ltd. Japan.
Categories: Government, Pictures Tags:

Hello Cuil!

July 29th, 2008 No comments
“If it’s out there, Cuil will find it for you!” Former Google alums Tom Costello, Anna Patterson and Russell Power help developed cuil.com (pronounced as cool; an old Irish word for knowledge) a new search engine challenging the dominance of Google. Cuil claims that they have more web pages index (120 billion) and searches more pages [...]
Categories: Blogs, Personal Tags:

magburulig kitaHaloy na an panahon na nagkaigwa kita nin antolohiya nin mga nakasurat sa manlain-lain na Bikol asin ngonyan na kitang nagkakaigwa kaining panahon nin pag-ilolo, marahay na an gabos mag-ambag kan saindang mga rawitdawit sa paagi ki pagsaysay asin pagmukna, paghiling sa satuyang kinaban na Bikol, an satuyang agimadmad na masususog ta man nanggad sa satuyang mga agi-agi.
Categories: Blogs, Personal Tags:

OPM?

July 27th, 2008 No comments

NAKALIGTAS AKO sa kakulangan nin paghangos pagkababâ ko sa jeep. Näomáyan sa pagkäuyam sa labà kan biyahe, bako huli sa trapik, kundi huli sa tugtog sa laog kan nasakyan na jeep na hale sa sarong FM station sa Manila. Poon Edsa-Shaw sagkod Kalentong, garo paliwat-liwat na pinapalagatob an daghan ko kan kusog kan ritmo nin electronic drums na naghahale sa loud—very very loud—speakers kan jeep. An orog na nakakabaldê iyo na sa likod kan lagatob na ini, yaon an maluyang tugtog kan nagkakapirang mga dinakulaan na mga awit, mga nakaayon sa inaapod na klasikong Original Pilipino Music.

Naglalagatob na an musika kan ako magsakay. Inabútan kong nagtutugtog an ‘Can’t We Start Over Again’ ni Jose Mari Chan. Dinakulaan ko an awit na ini. Naroromdoman ko kun pano nagkagarasgas an bála kan album na ‘Constant Change’ ni Jomari Chan sa casette player mi kaidto, nasa elementary pa ako. Alagad ngunyan orog na makapungaw kun madadangog ta na sana ini sa bersyon na inaapod na remix kun sain ini klase nin remix na an epekto iyo an hayagan na pagratak sa mga awit na sa sadit nindang paagi nakatabang sa pagbilog kan kontemporanyong musikang Filipino.

Sunod na nag-segué an awit na ‘Closer You and I’ ni Gino Padilla. Alagad bago an awit pinasakalyehan nguna ini nin edited na transition kan ‘Can’t We Start Over Again’ kun sain paliwat-liwat na kinanta ni Jomari Chan an linyang “can’t we start... can’t we start... can’t we start over again...” kasabay an sarong siwit na garo naghuhulog nin bomba sa mga pelikulang giyera. Nagtapos an ‘Closer You and I’ siring man, sa paliwat-liwat na pagsambit ni Gino Padilla kan “we’ll be together... we’ll be together... we’ll be together... you and I.” Pawatara baya.

Nagsunod an saro sa mga enot na awit ni Jamie Rivera. Lingaw ako kan titulo, alagad romdom ko ini bilang house music kan kataid ming klase kan ako nasa Grade 5 sa Lupi Central School. Ito si kanta na pag pinakanta si saro sa mga estudyante duman, ito an kakantahon niya. Nostalgia kuta si dapat na pagmate para sako. Alagad natambunan ini kan ritmo kan electronic drums.

Nagsunod an ‘Everlasting Love’ kan The Company. Kan nadangog ko si bersyon sa jeep, nawara bigla si uyam ko sa bersyon kaini ni Rica Peralejo. Biglang naging less complicated an bersyon ni Rica. Saro ini sa mga signature songs kan The Company, saro sa mga nagpabantog sainda. Inda ko kun anong sasabihon ni Moy Ortiz kun nadangog niya si bersyon.

Medyo bago pa an “Kailangan Ko’y Ikaw” ni Ogie Alcasid, asin bako man akong fan kan nasabing kanta, nanghinayang ako na garo baga ini dai pinaglanganan kan siisay man na naglapat kan percussion na sa hiling niya marahay-rahay. Nagsunod an saro pang Jomari Chan song, an ‘Please Be Careful With My Heart’ na sa hiling ko saro sa mga awit kun sain marhay pang performer si Regine Velasquez—patawad sa mga fans niya—huli ta dai pa digdi pinipirit an boses niya na magbirit. Alagad, okay na si Regine, kisa sa ‘Please Be Careful With My Heart’ na igwang kasabay na nakakabongog na drums.

Pagbaba ko sa may Kalentong, ‘Ligaw-Tingin’ ni Sheryl Cruz ang nagtutugtog. Sayang. Saro man ini sa mga awit na nadadangog ko mantang papuli ako hali sa eskwela pagkaodto kan elementary pa ako.

Ano na baya nanggad an nangyari sa musikang Filipino? Gururang na sana an mga miyembro kan APO Hiking Society na saro sa mga nangongorog na para-tulod kaini. Bihira na, kun bako man na mayo na, sinda Mitch Valdez asin Nanette Inventor sa industriya. Si Ryan Cayabyab na sana asin nagkakapirang parakanta asin musikong Filipino an nagmamakulog sa kagayonan kan satong mga popular na awit.

Siring na kaini an nangayari asin kun dai man kita magigin sensible sa mga ginigibong pagbabago sa dalagan kan musikang Filipino, tibaad padagos na ining mawaran nin sadiring identity. Maski digdi sa Bikol, an satong mga radyo na minapatugtog kan mga awit na siring kan mga nasambit ko, kaipuhan man gayod na magin likay sa mga remixes asin mga editions na ginigibo ninda sa mga kanta. Igalang man an kompositor asin an orihinal na paraaawit.

Tibaad an enot na kaipuhan tang gibohon asin rimposon sa satong mga daghan iyo an mensahe ni Ryan Cayabyab na ‘Kayganda ng Ating Musika.’
Categories: Blogs, Personal Tags:

Same Old

July 27th, 2008 No comments
I almost laughed my ass off after seeing today's Inquirer editorial cartoon. Jess Abrera's rendition features Gloria Arroyo preparing for her State of the Nation Address (SONA) this July 28. The SONA...

More to read at the Blog. Read comments, or publish your own. Comment on the post, or comment on other readers' comments. Please follow the Title Link.

Categories: General Tags:

Collide

July 27th, 2008 No comments

Franciscus my badminton pal invited me a few months back for COLLIDE, a worship night at the Expo. Date was today in fact. I just got back actually.

Collide July 08

Thing is a few hours earlier, though I was really decided to come, I started to feel half-hearted because no one was with me. I was alone. I wasn’t able to pull anyone at all. No one was available. Manoy doesn’t even want to go. I went anyway.

Collide July 08

Well, good thing I did. Though I felt out of place during the early part of the concert (it was mostly Indonesians being organized by Indonesian churches in Singapore). I was actually in for a treat. It was not just some concert. It was a concert so good, I thought I was actually attending an international Christian band sensation. The songs were in fact not the ones I usually hear.

There were no chairs – only floors & open spaces & a small stage. It was sort of an intimate crowd – mostly youths (myself included).

What’s the most amazing about the concert was the praise & worship leader. He looked like a boy going to puberty but whow…….he sounded like Chris Tomlin especially when he sang ‘Indescribable’. Just brilliant. Incredibly talented. That kid was rocking the house with some 20 songs. He’s the best I have come across so far live. He has this double portion of everything from heaven. And he’s only 17! It’s a breathe of fresh air knowing that a youth out there is standing up as a good role model for this generation.

Collide July 08

The way he moves and his ad-libs between songs really speak well of him as someone who has been doing it for many years!

Collide July 08

Not even a moment or a trace of fear.

Collide July 08

Franciscus’ church must be rocking!

Thanks dude!

Collide July 08

I thank God that I was there. I was thinking God probably wanted me to come alone to just soak in His presence – just there by my self to be desperate for Him and not distracted at attending to someone on my side. In fact, I needed it. The preacher in fact prayed for me.

Categories: Blogs, Personal Tags:

segunda manoWinners of 2008 NCCA Writers Prize Bared
Five Filipino writers will be awarded cash to be able to finish their projects in fiction, essay, biography and poetry by the National Commission for Culture and the Arts (NCCA), led by its chairman Dr. Vilma Labrador and executive director Cecile Guidote Alvarez, through its 2007 NCCA Writers’ Prize, one of the country’s top literary awards.

Ed Maranan, Elyrah Loyola Salanga, Telesforo Sungkit, Jr., Kristian Sendon Cordero and Rosario Cruz-Lucero will be honored with a trophy, a certificate and the first tranche of P50,000 each at the awarding ceremony on July 25, 2008, at the lobby of the NCCA Building in Intramuros at 6 p.m.

In the essay in English category, Maranan’s The Country in the Heart: A Writer’s Times and Travels is chosen. He is a veteran fictionist, poet, activist and teacher.

A professor at the University of the Philippines, 28-year-old Elyrah Loyola Salanga wins in the literary biography category. Her project, Alfrredo Navarro Salanga: Sa Mga Pahina at Ibang Salaysay, will tell about his father, the great late writer Alfrredo Navarro Salanga. Elyrah has already won a Carlos Palanca Award for essay in 2006.

In the novel in Cebuano category, the prize goes to Telesforo Sungkit, Jr., who is now based in Laguna but hails from Bukidnon, for his project Mga Gapnod sa Kamad-an.

Kristian S. Cordero wins in the poetry in Bicolano category for his project Segunda Mano. Hailing from Iriga City, Cordero teaches at the Ateneo de Naga University, is author of two collections of poetry and has won several awards including a Palanca Award for short story and the Madrigal-Gonzales Best First Book Award in 2006.

Rosario Cruz-Lucero, prominent writer, critic, professor at the University of the Philippines and Palanca awardee, wins in the short story in English category for her Papa’s Field and Other Stories of the Disappeared.

There are no winners in the drama category in any of the Panay languages.

The winners will be given a grant of P250,000.00 gross each to assist them during the writing stage of the project and will be given in four tranches. The grant is good for one year, after which a manuscript of the writing project will be submitted to the NCCA for possible publication.

The biennial award was spearheaded by National Artist for Literature Virgilio Almario when he was executive director of the NCCA. This is in line with NCCA’s mission to “encourage the continuing development of a pluralistic culture by the people themselves,” will be creating the opportunity to have a direct hand in the development of Filipino literature. With this grant, the NCCA Writers’ Prize, writers will be freed from the demands of their work and shall be able to focus on the writing of the project for one year.

For the awarding ceremony on July 25, Dr. Ricardo de Ungria, commissioner of the Subcommission on the Arts and head of the Committee on Literary Arts, will be the guest speaker. The NCCA is at the 635 General Luna Street, Intramuros, Manila.

from the ncca...
Categories: Blogs, Personal Tags:

agimadmad, gabos kita magbuligCONTRIBUTIONS are now accepted for The New Anthology of Poetry in the Bikol Languages. Contributions shall be unpublished poems exploring the theme "Bikolnón na agimadmád (Bikol consciousness)"—memories, experiences, realities, images, and other aspects of being a Bikolano.

Contributions shall be in any of the Bikol languages, with corresponding translations in English. Editors however, shall have the discretion to edit translations. Each contributor may submit one to three entries; and a short bionote.

The anthology will be edited by Kristian S. Cordero, Marne L. Kilates, and Victor Dennis T. Nierva.

Please send your contributions to bikolit@gmail.com.
Categories: Blogs, Personal Tags:

F

July 23rd, 2008 No comments
There's this imbroglio between the Church and the State today. Or maybe not just today. Anything that has to do with sex, or procreation as some others put it, has stirred the two forces in a state...

More to read at the Blog. Read comments, or publish your own. Comment on the post, or comment on other readers' comments. Please follow the Title Link.

Categories: General Tags:

Simbahan, Church, Iglesia, Gereja: A Refuge for a Longing Heart

July 23rd, 2008 No comments
Categories: Blogs, Personal Tags:

Art & Mariben {Day After}

July 22nd, 2008 No comments

SHOT ON LOCATION //
BETHEL BEACH, ZAMBOANGA CITY PHILIPPINES

The pictures are devoid of blunt romanticism. Instead there is a touch of somberness, but for all the gloominess, moments of romantic hope darts across the series of photos. The impression it leaves goes much deeper.

With every project, comes a new course. We took the step away from the meticulously planned photo shoot to the calculated snapshot. We must have wanted to rebel against the quick-flash shutterbug alacrity of the glossy portrait world, as all of these images show a slow, steady, calm of imperfection. The couple is captured during moments of exhalation, relaxation, set against Zamboanga’s brooding backgrounds with soft, matte lighting that brings to mind the luminescent brush of the Dutch painters.

The location is a stone’s throw away from the groom’s place. This is where he’d spend his lull afternoons way back then. A receptive setting displaying a place of exclusion. One grazing look at the place seemed to relax us, or any viewer for that matter - helping us to recover from the damages of the day. You see one of those significant/insignificant moments resurface from deep within your memories (right Art?). :)

But look for no narrative - we gather an impression solely from what we see. The images are in the tradition of allegory.

Thank you Art and Mariben, a second look at you teaches us more.

Categories: Blogs, Personal, Pictures Tags:

Art & Mariben

July 22nd, 2008 No comments

ART EUSTAQUIO + MARIBEN TAN
Ceremony + Reception // Regency Astoria, Zamboanga City Philippines
Photo // Prenup
> Lito Sy Wedding > mangoRED, Pat Dy PostNup > mangoRED
Video // Jason Magbanua

Gown // Frederick Peralta
Coordination // JP Montilla
MakeUp // Angie Cruz + Ogie Rayel


Categories: Blogs, Personal, Pictures Tags: