Archive

Archive for January, 2009

Mike & Nice

January 31st, 2009 No comments

MIKE CABEL + NICE OBINA
Plantation Bay Cebu City PhilippinesCategories: Blogs, Personal, Pictures Tags:

Mike & Nice

January 31st, 2009 No comments

MIKE CABEL + NICE OBINA
Plantation Bay Cebu City PhilippinesCategories: Blogs, Personal, Pictures Tags:

PUMAPEL

January 31st, 2009 2 comments
SINA DARAGANG MAGAYON, KULAKOG, JUAN OSONG
AT ANG ALAMAT NG YOUTUBE
Kristian Sendon Cordero


Maikli lamang ang sasabihin ko ngayong hapon. Naniniwala ako na ang maikling kuwento o maging ang pelikula man, katulad ng iba pang sining ay isang pagtatangka sa mga maaari. Ang lagi’t laging pagdutong sa mga binubuo at winawasak na naratibo ng ating mga mundo ay patuloy na itinataguyod ng posibilidad sapagkat ito ang puso at kaluluwa ng imahinasyon. At ang mga posibilidad na ito ay di kayang saklawin lamang ng ating mga paningin kung kaya naghahanap tayo ng iba pang mapagsisidlan ng ganitong mga posibilidad. Marahil ito ang dahilan ng ating mga imbensyon sa panahong patuloy tayong naghahanap ng mga saysay sa ating mga salaysay.

Dahil hinahangad ng panayam na ito ang pagbibigay sa inyo ng ideya tungkol sa maaaring ikuwento sa pamamagitan ng pelikula, magbibigay ako ng ilang mga puntong nais kong pagmunihan natin, mga puntong batid kong salat sa mga teoryang pang-akademiko.

Simulan natin sa tanong: Binago ba ng pelikula ang moda at istilo ng ating pagkukuwento? O sadyang naangkop lamang ang pagsibol ng bagong estitika sa pagkukuwento dahil na rin sa imbensyon at lumalagong teknolohiya na dala ng pelikula? Wala akong malinaw na sagot dito, ngunit naniniwala ako na may natatanging relasyon ang pagkukuwento sa paggawa ng pelikula, sa parehong dahilan rin kung bakit may relasyon o koneksyon ang pagbabasa at ang panood ng pelikula. Ang pagsulat sa paggawa at ang pagbasa sa panonood. Laging mayroong dayalekto ang relasyon, may tunggalian.

Naniniwala ako na ang dahilan ng pagpili sa akin bilang taga-pagpanayam para sa hapong ito ay dahil na rin sa aking pagiging manunulat at naglalayon kayong makapagsiwalat ako ng mga bagay o material na maaaring maging binhi ng pagsisimula sa mga maaari nating gawin. Alam kong mas higit na nangangailangan ng tao sa paggawa ng pelikula, ang manunulat ay isang bahagi lamang, na ibang-iba naman sa manunulat ng kuwento kung saan maaari siyang maglakbay ng mag-isa, magsulat ng mag-isa. Ngunit marami man ang tao sa likod ng pinilakang tabing o isang tao ang nasa likod ng mga pahinang ating binabasa, ang mga sining na ito ay isang pa ring pagtatangka upang makiisa.

Noong nakaraang Martes, nagbigay din ako ng panayam tungkol sa pribado at pampublikong espasyo at tinukoy ko bilang halimbawa ang plasa at kalsada, kung paano tayo nabubuhay sa panahon ito ng mga billboards at kinalburong monument ni Rizal. Mahalagang banggitin ko uli na sa paghahanap ng kuwento, naroroon din parati ang panawagan ng pribado at ang pangako ng publiko. Sa paghahanap ng mga pribado at pampublikong espasyo na siyang magiging material o tanggupan ng ating mga kuwento, kinakailangan natin ang memorya ng heyograpiya na nagpapalawak at nagpapalalim sa heyograpiya ng ating memorya. Sa madaling sabi, nangungusap sa atin ang lugar, nagsasalita ang mga espasyo, may kuwento at alaala ang heyograpiya at sa atin pwede natin itong tawaging Iriga, Naga, Legazpi, Albay Viejo, Bagamanoc, o Bikol.

At mula sa mga espasyong ito, maaari tayong gumawa ng mga bagong kartograpiya ng pagkilanlan sa ating mga itinataguyod na sarili. Kung kaya lagi’t lagi kong binabalanse ang halaga ng kasaysayan ang at ang paghinog nito sa ating panahon. Ito marahil ang kulang sa atin, ang memorya ng heyograpiya. Kung kaya mahalagang pakatandaan na kung Bikol ang espasyong ninanais mong panahanan, ang ninanais mong maging sisidlan ng iyong kaluluwa, ay maigamot natin ang ating mga sarili sa mga topograpiya, katubigan at kalawakan ng Bikol na patuloy na pinatitingkad at binubuhay ng mga kuwentong katulad nina Daragang Magayon, Kulakog at Juan Osong at mahalagang elemento nito ay ang tataramon, ang salita kung paano ikinukuwento ang kanilang mga salaysay maging sa panahon ng Youtube. Kung mapapansin ganito nabubuhay sa heyograpiya ng memorya ang ating lugar sa pamamagitan ng mga kuwentong narinig, ginawa natin mula sa kailaliman ng lupa, mga magindara sa ating mga lawa, mga mitong patuloy na nagsasalita sa atin.

May nagsasabing gasgas na ang mga kuwentong ito, ngunit sa mga bagong sibol na tenga, ito’y himig pa rin, ito’y kuwento pa rin na patuloy na nagsisilbing mga mahalagang muhon at koneksyon na rin sa ating henerasyon. Mahalaga at makahulugan na ang muling pagdungaw sa mga mitong ito na binabalikan na sa akademya bilang mga mahahalagang bahagi ng ating diskurso. Makahulugan din na sa pagbasa muli ng ating mga mito ay makita natin ang koneksyon nito sa iba pang rehiyon. Pansinin halimbawa na kung si Sinukuan at Makiling ay mga ada ng mga bundok ng Arayat sa Pampanga at Makiling sa Laguna, ang bulkang Mayon ay isang libingan ni Daragang Magayon na pumapasok na sa sensibilidad natin bilang mga bahagi ng Kasamyan o Kabanwa. Ngunit ang mito ni Daragang Magayon ay hindi lamang ang nag-iisang mito na isinasalaysay. Sa mga tula ni Merlina Bobis, higit niya itong pinatingkad sa kanyang mga berso, ang imahe ng bulkan bilang amasona, bilang mandirigma. Mabubuhay giraray si Daragang Magayon, dai na siya magiging bulkan, dai na siya magagadan.

Ipinakita ni Bobis na ang babae ay hindi lamang saksi ng giyera ni Panganoron at Pagtuga, kundi magpapasya, at pipili ng kanyang mangingibig. Maraming bersyon sa mitong ito na kakikitaan ng unibersal na tema, katulad ng tunggaliang mayaman/mahirap dayo at katutubo/ liwanag/ dilim. Ngunit sa ilang bahagi ng Albay, may mga matatanda na tinatawag itong Ma’yong na ginamit naman na pamagat ng inhinyerong manunulat na si Abdon Balde. Mayong dahil hindi kailangang bigyan ng pangalan, mayong dahil sa panahon bigyan ito ng pangalan ay mawawasak ang ganda nito, sapagkat kailangan lamang nating magmasid, tumingin at mabihag sa angking ganda nito. Alin man ang bersyon an paniwalaan at itaguyod natin, lagi’t laging iuugnay tayo nito sa naratibo ng iba pang lugar, ng iba pang kultura.

At katulad ng ari ni Kulakog, lumalaki at lumalaki ang mga elementong di-kapani-paniwala sa mga kuwento upang patuloy itong lumaki, upang patuloy itong tangkilin ng mga mamamayang pinag-uugnay ng kanilang salaysay. Kung kaya maaaring tingnan na ang higanteng si Kulagog ay ang Bernardo Carpio ng mga Taga-Montalban. Ito ang imahe ng higanteng lalaki na maghahanap ng kanyang asawang si Tilmag na namatay dahil na rin sa pagkahulog nang minsang tumawid ito gamit ang titi ni Kulakog. Maririnig ang mga kuwentong ito sa Minalabac kung saan merong mga deposits ng bingkay sa baryong tinatawag rin na Bingkay.Sa Catanduanes may rock formation na tinatawag na buto ni Kualakog dahil may paniniwalang ginagamit ni Tilmag na tulay ang kanyang titi upang tawirin ang Albay Gulf kung saan kumukuha siya ng apoy mula sa bulkan ng Apoy, ang Mayon. Kung gagawin itong pelikula, hindi yata ito lulusot sa MTRCB dahil macecensor sa tulay pa lang na gagamitin. Ngunit bilang teksto, maaring basahin ito at gawan ng pag-aangkop sa mga naratibong ating binubuo at kinakaharap. Narinig kong ginagamit na patakot si Kulakog sa mga batang babae upang umuwi ito ng maaga sapagkat naghahanap pa rin ito ng kanyang bagong mapapangasawa simula ng mamatay ang kanyang asawang si Tilmag dahil nahulog ito sa dagat/tubig nang aksidente nitong malaglag ang kanyang dalang apoy sa ari ng higanteng asawa. Sa baryo ng Bingkay sa Minalabac, pinaniniwalaan na may yapak si Kulakog at ang bingkay na natipon ay ang mga kinain ng higante nang minsang mahinto ito sa kanilang baryo upang magpahinga. At ang bingkay ay sinasabing mabisang Viagra.

Kabilang sa mga mitong ito na maaaring magbigay sa atin ng mga pantayong pananaw o mga lubid ng ideya, makikita natin ang karakter ni Juan Osong na isang ring popular na kwentong bayan sa atin. Ngunit marami ring ganitong karakter na binuhay ng mga mitolohiya at panitikan na siyang nagbibigay sa atin ng koneksyon sa magkabilaang panahon man o magkabilang mundo. Si Odesyus ng mga Griyego, si Sancho ng Don Quixote, si Pilandok at si Juan Tamad, may mga ginagawa nang pag-aaral sa mga naratibong ito, at mahalagang ang mga taong tatao sa pelikula ay may sapat na kaalaman ditto upang maiwasan ang malawakang importasyon at imitasyon lamang. Na tila bagang lumalabas na ang atin ay puros appropriation o pakikibagay lamang. Sa puntong ito, lumalabas ang pulitika ko nang paghahanap at paghuhukay sa ating arkibo, sa ating mga kamalayan. May paniniwala ako na sa mga kuwento ng pagtatagpo ng dayo at ng katutubo, si Juan Osong ang karakter na kanilang nahanap, siya ang bumida, ang pilosopo, ang baliw, ang Pilosopo Tasyo ng lahat ng panahon, kung saan tinanong ng Kastila ang pangalan ng lugar subalit laging ipinapakita ang di-pagkakaunawaan na para bagang ipinagpapalagay na mangmang ang kanyang kausap dahil sa halip na sagutin kung ano ang pangalan ng lugar ay tinukoy nito ang kanyang bitbit o ang kanyang dala-dala. At mula noon, ito na ang tawag sa nasabing lugar. Ito ang mga alamat na ating maririnig, kung hindi man dahil hindi kayang bigkasin ng dayo ang isang letra kung kaya napapanitili na sa ganitong pangalan nakikilala ang mga heyograpiya, ang mga lugar natin. Maaari kayang naintindihan rin ng katutubo ang tanong ng istranghero ngunit sinadya niyang hindi sabihin ang pangalan ng lugar, Ma’yong. Iniligaw niya ang dayo upang hindi nito ganap na masakop ang mga katutubo. Mayaman ang tekstong ito para magbukas sa atin ng mga kuwento. Iiwanan ko muna itong bukas.

May mga ismo nang tawag sa ganitong pagbasa, lalo’t higit pang nasa akademya ako, ngunit hindi ito ang kumukondisyon sa akin. Bilang manunulat naroon ako sa posisyon nang pag-mamatyag, kan odok na paghiling sa mga bagay-bagay sa sakuyang palibot.

An sining ay laging pagtingin, at hindi lamang ito nakakulong sa ugat n gating mga mata, hindi lamang ito isang prosesong pangkatawan, kundi isang paraan ng isip, ng kaluluwa ng tao. To see is a powerful act. Tingnan ang mga nakakabatong titig ni Medusa, ang ritwal ng pagduklit ng mata ni Oedipus. Ang kuwento at ang pelikula ay nangangailangan ng pagtingin na hindi lamang kinukundisyon ng kasalukuyan kundi may kaya itong igpawan na panahon, na sa mga bundok ay makikita nito ang dalagang nakahiga, ang puyos ng kalikasan, ang puyo ng mundo, na may buhay sa kalawakan at umiinog ito sa harapan ng tao.

Dahil may nabanggit na Alamat ng Youtube sa aking papel, nais ko kayong ibalik sa isang alamat, at ito ang alamat ng pinya, kung saan isinumpa ang isang bata ng kanyang ina na magkaroon ng maraming mata dahil ginamit lamang nito ang kanyang bibig sa paghahanap. Malinaw ang leksyon dito: Hindi nakakakita ang bibig at mata lamang ang kinakailang gamitin. Ispesipikong gamit sa ispesipikong bahagi. Ngunit dahil ito’y isang alamat maaari nating tingnan pa ito sa iba pang anggolo. Ano kaya ang mangyayari kung kinailangan ng bibig at mata ang ginamit, anong magiging prutas o hayop ang lalabas sa ending? Pero hindi yan ang punto ko. Ang pinya na siyang nagging hantungan ni Pina ay simbolismo ng maraming mata, ngunit hindi rin nakakakita sapagkat ang pagtingin ay hindi lamang isang pang-ulong proseso, sa kahilingan ng pagkakaroon ng maraming mata, nawala naman ang iba pang bahagi ng katawan. Ang alamat ng Youtube ay ang karugtong ng alamat ng pinya. Nabubuhay tayo sa panahon na ang dami-dami nating nakikita at maaaring kita pero wala naman tayong nakikita na, sabihin ko pang sa edad na ito, ang nakikita na lamang natin, maging tayong mga nasa arte at kultura ay kung paano kikita ang ating nakita.

(Binasa an papel na ini sa DALAN: First Bikol Film Festival puon Enero 29-31, 2009 na ginibo sa Ateneo de Naga University asin an okasyon hinimo sa paagi kan National Commission for Culture and the Arts asin kan Department of Media Studies, Department of Digital Arts and Animations buda Department of Literature and Languages kan Ateneo de Naga University)
Categories: Blogs, Personal Tags:

2008 – 2009: A Transition

January 29th, 2009 No comments
Transition is a fact of life. It is not all about change, nor a continuation. It is a movement, a shift from one to another. It provides an opportunity to constructively change or creatively continue a status quo. Every transition carries a hope. For Obama, it is a firm hope for change that catapulted him [...]
Categories: Blogs, Personal Tags:

Taboan: The Philippine International Writers Festival 2009

January 29th, 2009 No comments
11 to 13 FEBRUARY 2009
University of the Philippines Diliman (Feb 11)
Ateneo de Manila University (Feb 12)
Cubao Expo (Feb 13)
DAY 1 | FEBRUARY 11, WEDNESDAY
University of the Philippines
Diliman, Quezon City

9:00AM | OPENING PROGRAM
Venue: Pulungang Claro M. Recto, Bulwagang Rizal

Welcome Remarks
• UP Diliman Chancellor Sergio S. Cao
• NCCA Chair Vilma L. Labrador
• Festival Director Ricardo M. de Ungria
• Festival Coordinator Jose Y. Dalisay, Jr.

PHILIPPINE LITERATURE TODAY. The keynote address, a synoptic overview of where we’ve been and where we are, taking into account our literature in Filipino, English, and the regional languages; Philippine literature in the 21st century; and Philippine literature in the Asian and global context. To be delivered by National Artist Francisco Sionil Jose.
Venue: Pulungang Claro M. Recto, Bulwagang Rizal, UPD


9:45AM | A TRIBUTE TO EDITH TIEMPO. The tribute to National Artist Edith L. Tiempo is a short poetry reading by Merlie Alunan, Dinah Roma, and Ronald Baytan, who all attended the Dumaguete National Workshop and have been influenced by Tiempo’s poetics. To date, Edith Tiempo is the sole woman National Artist for Literature.
Moderator: Marjorie Evasco
Venue: Pulungang Claro M. Recto, Bulwagang Rizal, UPD


10:30AM | GANITO KAMI NOON: WRITING THROUGH THE DECADES. A plenary panel discussion to set the tone for all other panel discussions. A representative each from the 50s, 60s, 70s, 80s, and 90s can talk about the conditions for writing and publishing in their eras and how things have changed, or maybe not. And where do we go from here?
Panelists: Elmer Ordonez (1950s), National Artist Virgilio S. Almario (1960s), José Pete Lacaba (1970s), Marjorie Evasco (1980s), Angelo Lacuesta (1990s)
Moderator: José Y. Dalisay, Jr.
Pulungang Claro M. Recto, Bulwagang Rizal, UPD


1:30PM | ICONS OF THE NEW CENTURY: WRITERS WHOM WRITERS READ. Who are you reading and why? Who's your literary daddy (or mommy)? A discussion of literary influences and how they are shaping contemporary Philippine literature.
Panelists: Rebecca Añonuevo, Franklin Cimatu, Carlos Cortes, Francis Macansantos, Katrina Tuvera
Moderator: Gémino H. Abad
Venue: CAL New Building (CNB), Room 508


WRITING FOR A LIVING. What's writing like as a profession in the Philippines? What writing jobs pay, and how can writers get them? How should writers deal with writing commissions? What about copyrights and contracts? How do we break into the global market and find and deal with agents?
Panelists: Vietnamese writer Nguyen Bao Chan, Tony Enriquez, Kragi Garcia, Luis Katigbak, Charlson Ong, Alfred Yuson
Moderator: José Y. Dalisay, Jr.
Venue: CAL-AVR, 2/F Bulwagang Rizal, UPD


THE CREATIVE WRITING CLASSROOM. The teaching of creative writing, for the teachers among us: challenges, strategies, approaches, tips and tricks in the creative writing classroom.
Penelists: Merlie Alunan, Conchitina Cruz, Jun Cruz Reyes, Macario Tiu, Ricardo de Ungria
Moderator: Cristina Pantoja Hidalgo
Venue: CNB Inquirer Room 201


WORKSHOPPING THE WORKSHOP, ORGANIZING WRITERS. A review of the Dumaguete, Baguio, and Iligan workshops, plus maybe the biggest school-based ones, and how they grew. A sharing of best practices, as well as a discussion of common problems and situations. This panel can also deal with writers’ organizations, centers, institutes, and programs.
Panelists: Vicente Groyon III, Christine Godinez-Ortega, V.E. Carmelo D. Nadera Jr., Benilda Santos, Anthony Tan
Moderator: Lito Zulueta
Venue: CNB Rm 309


3:30 PM | WRITING OFF-CENTER: THE REGIONAL EXPERIENCE. How goes creative writing and literary publishing outside of Metro Manila? Have new centers of literary activity emerged, and what are the keys to their success? What does it take to promote writing from the regions to broader audiences?
Panelists: John Bengan, Jose Jason Chancoco, Rey Duque, David Genotiva, Alice Tan-Gonzales
Moderator: Ricardo de Ungria
Venue: CNB Inquirer Room 201


ATBP: WRITING OFF THE MAINSTREAM. Gay/lesbian literature, chick lit, "spec fic", Chinoy lit , and all that jazz. What alternatives exist to straight, realist, mainstream lit? Is this kind of "pigeonholing" good or bad—or, when is it good, and when is it bad?
Panelists: Dean Francis Alfar, Jhoanna Cruz, J. Neil C. Garcia, Jaime An Lim, Tara FT. Sering
Moderator: Danton Remoto
Venue: CNB Room 309


FILIPINO-NESS IN THE GLOBAL AGE. A perennial hot topic in the blogosphere. How can "Filipino-ness" be defined? Is it an absolute necessity in this age of globalization? Is "nation" even a relevant concept? How can this be manifested in a literary work? Why don’t we seem to see enough of such central elements of Filipino life as crime, sex, and humor in our literature, or is that only in English?
Panelists: Efren Abueg, Leoncio Deriada, Cristina Pantoja Hidalgo, Resil Mojares, Timothy Montes
Moderator: Isagani R. Cruz
Venue: CAL-AVRDAY 2, FEBRUARY 12, THURSDAY
Ateneo de Manila University
Katipunan Avenue, Loyola Heights, Quezon City


9:00AM | PLENARY
Venue: Leong Hall Auditorium

Program
• Opening Remarks, Prof. Ricardo de Ungria, Commissioner for the Arts, NCCA
• Welcome Address, Dr. Ma. Luz Vilches, Dean of the School of Humanities
• Message, Dr. Antonette Palma-Angeles, Academic Vice-President, AdMU
• A Concise History of 150 Years of Ateneo Writing
• Open Forum
• Tribute Proper
• Screen Presentation on Emmanuel S. Torres and Reading of Citation
• Screen Presentation on Gregorio C. Brillantes and Reading of Citation
• Response of the Honorees
• Closing Remarks, Dr. Ma. Luisa Torres Reyes, Chair, Dept. of English

1:00PM |ATENEO GALLERY AND LIBRARY TOUR

2:00PM | PARALLEL SESSIONS

THE POET-CRITIC.
The issue of how art and criticism interface has been a central topic even in the creative writing curricula of top universities worldwide. Whether our writers have found the interface uneasy or comfortable, consciously or unconsciously, it has shaped the craft and aesthetics of generations of authors in the Philippines.
Panelists: Gemino H. Abad, Exie Abola, J. Neil Garcia, Allan Popa, Jun Cruz Reyes, and Thai fictionist/screenwriter Prabda Yoon
Moderator: D(anilo) Francisco (M) Reyes
Venue: Social Science Conference Rooms 1 & 2


TEXT AND CONTEXT. The encounter between art and politics, writing and ideology, or aesthetics and social engagement, has been a significant consideration in countries like the Philippines as it has been said to make for bad writing and good politics/bad politics and good writing. Thus, these binary categories have been considered mutually exclusive practices by some writers, but deemed mutually constitutive commitments by writers.
Panelists: Isagani R. Cruz, National Artist Bienvenido Lumbera, Danton Remoto, Roland Tolentino
Moderator: Oscar Campomanes
Venue: Social Science Conference Rooms 3 & 4


PUBLISHING FOR THE FUTURE. No literature can prosper without publishing, but publishing itself is taking on new forms and challenges in this new century, such as online publishing and print on demand. What directions will Philippine literary publishing and Philippine literature itself take in the foreseeable future? What can the Philippine academic and commercial publishers do to promote literature here and abroad? Are there alternatives to mainstream publishing that can be explored, and can they be commercially viable?
Panelists: Karina Bolasco, Adam David, Antonio Hidalgo, Esther Pacheco
Moderator: Maricor Baytion
Venue: NGF Conference Rm, G/F De La Costa Hall


4:00PM | PARALLEL SESSIONS

FEMINISM IN OUR MIDST. The question of how women writers write under conditions quite distinct from men writers has been a source of dynamism and controversy in both their works and the criticism on their work. This has been a point of contention in recent literary history as some women writers organize themselves as women writers, weaving literature and sharing life.
Panelists: Rica Bolipata-Santos, Cristina Pantoja Hidalgo, Priscilla Macansantos, Aida F. Santos, Dinah Roma-Sianturi, Hope Yu
Moderator: Benilda Santos
Venue: Social Science Conference Rooms 1 & 2


LITERATURE IN ACTION. Non-canonical texts abound in contexts like the Philippines in which literature’s energies come from places quite apart from "Literature." Foremost among this type of literary production is the whole range of performative practices which create cultural "events" as opposed to literary "art." Most prominent examples of this range from avant-garde forms to so-called "agit-prop" art in which visual and/or performance artists and educational and community theater groups like PETA have been making a splash in the international art and academic scene since the 80s and 90s.
Panelists: Michael Coroza, Steven Patrick Fernandez, Servando Halili, Bonifacio Ilagan, Glenn Mas
Moderator: Gary Devilles
Venue: Social Science Conference Rooms 3 & 4


CHILDREN’S LITERATURE. In the Philippines, it has been said that the reading fare of Filipino children continues to be dominated by children’s literature from the West, as evidenced by the children's books usually on display in major book shops. Nevertheless, it can be argued that for decades now, significant headway has been made in providing alternative reading materials for Filipino children by publishing houses like Aklat Adarna and noted Filipino authors and published locally in English, Filipino and other Philippine languages. What genres have been developed in children’s literature by Filipinos? Are these genres a mere imitation of the western models? Has the production been enough to begin to draw up a canon of children’s literature in the Philippines? What has been the impact of children's literature on the readers? What role must children's literature play in the Philippines?
Panelists: Cyan Abad-Jugo, Christine Bellen, Jean Lee Patindol, Ramon V. Sunico
Moderator: Jerry Respeto
Venue: NGF Conference Room, G/F De La Costa Hall


5:00PM | DINNER
Venue: Leong Hall Roof Deck

• Closing Remarks, Dr. Assunta Cuyegkeng, Vice President, Ateneo de Manila Univeristy-Loyola Schools


DAY 3, FEBRUARY 13, FRIDAY
Cubao X, Araneta Center, Cubao, Quezon City


9:30AM | PLENARY
Venue: Cubao X
Hosts: Angelo R. Lacuesta, Festival Coordinator; Joel Toledo, Festival Assistant Coordinator


10:00PM | PARALLEL SESSIONS

HOME, ROAM, AND AWAY.
Publishing locally versus publishing abroad. How does place of publication—or place of writing—affect or define your audience, or your career or your work? This should also function as a guide for those who seek international publication: what are the challenges and what are the chances?
Panelists: Vicente G. Groyon III, Mookie Katigbak
Moderator: Lourd Ernest De Veyra
Venue: Mogwai 2


THE END OF PRINT. Web-based publishing, traditional print publishing, and print-on-demand: the meaning of publication has multiplied so much these days. Has the meaning of quality, or rigor, or intent changed as well? How has this affected today’s writer? Has he (or must he) achieve convergence, or should there be dividing lines?
Panelists: Roberto Añonuevo, Adam David, Jean Claire Dy, Luis Katigbak, Edgar Samar
Moderator: Dean Francis Alfar
Venue: Pablo


WRITE TO LIFE. Writing to live, or living to write? Many literary writers have commercial writing careers—but what about other lines of work? And what of the lines that divide work and writing? This discussion covers all sorts of jobs writers must take—and the amount of confrontation and compromise writers must endure. It will also cover tips and tricks to avoid burnout and “multitasking hell.”
Panelists: Josua Cabrera, Dominique Cimafranca, Mikael de Lara Co, Ramil Gulle, Victor Dennis T. Nierva
Moderator: Frank Cimatu
Venue: Kolektib 1


LINGO NG WIKA. Language and authenticity in Philippine literary practice—it’s an old argument. So should we be done with it, then? Or shouldn’t we? (This conversation covers all Filipino languages.)
Panelists: Genevieve Asenjo, John Barrios, Jaime Jesus Borlagdan, Jose Jason Changcoco, Jason Laxamana, Glen Mas, Voltaire Oyzon, John Iremil Teodoro
Moderator: Rica Bolipata-Santos
Venue: Kolektib 2


GLOBAL WARMING. A plenary discussion over lunch featuring Asian and Filipino writers who have gone “global.” Our international panelists will discuss the challenges and rewards of writing in their local language and still achieving international recognition and popularity. The panel will also discuss practical tips on international grants, fellowships and exchange programs.
Panelists: Nguyan Bao Chan, Conchitina Cruz, Dinah Roma-Sianturi, Prabda Yoon
Moderator: Angelo R. Lacuesta


2:00PM | PARALLEL SESSIONS

PURO FORMA.
The formal versus the experimental in poetry—is there a conflict? Young poets discuss the issues (and, inevitably, the non-issues) that abound.
Panelists: Michael Coroza, Conchitina Cruz, J. Neil C. Garcia, Mookie Katigbak, Angelo Suarez
Moderator: Allan Popa
Venue: Mogwai 2

MOVING UP IN THE WORD. Building the literary career—does it still have the same requirements as ten years ago, or are there new ways to get that break? Is the PalancaTM Award still the quickest path to writerhood? Or is that old-school thinking? What’s a literary career anyway?
Panelists: Efmer Agustin, Janice Bagawi, Arifah Jamil, Junley Lazaga, Leonila Lopido, Monica Macansantos, Harold Mercurio
Moderator: Mikael Co
Venue: Pablo


FICTIONAL SHOWDOWN. This is a friendly showdown between the realms speculative fiction and “non-speculative” fiction—its advocates, practitioners and its subject matter. Also up for discussion: attempted definitions, blurred boundaries and common goals.
Panelists: Dean Francis Alfar, Adam David, Jonathan J. Siason, Alvin B. Yapan, Prabda Yoon
Moderator: Ian Casocot
Venue: Kolektib 1


4:00PM | PARALLEL SESSIONS

ALL ABOUT MY OTHER.
The I versus “otherness” in poetry: how do they figure in your work? Insights, questions, problems and answers on this mind-boggling topic.
Panelists: Ronald Baytan, Kristian S. Cordero, Conchitina Cruz, Larry Ypil
Moderators: Carlomar Daoana, Dinah Roma-Sianturi
Venue: Mogwai 2


UNSCRIPTED. Playwrights, screenwriters and writers in general discuss the difficulties of writing for the stage and screen—from the issue (or non-issue) of language and the challenges of the craft, to the long road to production and the burden of having to win the audience.
Panelists: Jhoanna Cruz, Glen Mas, John Iremil Teodoro
Moderator: Jun Lana
Venue: Pablo


THE YOUNG AND THE LITLESS. Is the Filipino youth worth writing for? In the age of the Internet and digital home entertainment, Filipino children and young adults have so much to see, hear and read—without having to open a book. How does this affect the youngest generation of the Filipino literary audience? How does this affect the Filipino writer?
Panelists: Christine Bellen, Jean Lee Patindol
Moderator: Tara FT Sering
Venue: Kolektib 1


THE STORY OF OUR LIVES. Short story writers and novelists discuss the concerns of today’s fictionist—from language and style to themes and subject matter. Also to be discussed: getting published internationally, and the problem and the burden of writing long-form work.
Panelists: Vincente Groyon III, Arifah Jamil, Luis Katigbak, Januar Yap, Alvin B. Yapan
Moderators: Genevieve Asenjo, John Bengan
Venue: Kolektib 2


6:30PM | PLENARY: DEAR NCCA. What can the NCCA do for the younger or emerging writer? This discussion hopes to come up with a wishlist for the NCCA, covering specific measures of support for the Filipino writer.
Moderators: Angelo R. Lacuesta, Joel Toledo
Venue: Mogwai


8:00PM | CLOSING CEREMONIES
• Address, National Artist Virgilio S. Almario
• NCCA Resolutions
• Response and Closing Address, Ricardo de Ungria

FELLOWSHIP

Categories: Blogs, Personal Tags:

ANTI-CHACHA MOVEMENT CONVENES IN NAGA CITY

January 27th, 2009 No comments
The core group of corncerned individuals and organizations opposed to charter change convened last December 2, 2008 at the Naga City Peoples Council(NCPC) office. The group conducted a motorcade/noise barrage along the major streets of Naga City. It was followed by a planning session wherein upcoming activitites and the coordinating structure of the group was finalized.Categories: Blogs, Personal Tags:

Insomnia, Insanity

January 25th, 2009 No comments
I am awake when half of the world is asleep, "half" being this side of the planet. I have lost my sense of time; my biological clock has been completely altered. Night has become day and day is when...

More to read at the Blog. Read comments, or publish your own. Comment on the post, or comment on other readers' comments. Please follow the Title Link.


Categories: General Tags:

KORO KAN MGA PULITIKO

January 25th, 2009 No comments
Bago matapos si nakaaging taon, nagpasabong na sinda, nagpamati, nangalagkalag. Sinda an mga bagong kurong maawit satuya ngonyan. Ini an mga kalag na mapamati satuya na maabot na an pinakadakulang karnibal sa Filipinas asin ini an eleksyon sa 2010, na pwede pang binbinon o ulangon kan satuyang gobyerno na nagsusunod kan direktiba asin pasabong sa saiyang Diyos asin sa mismong poder na dara kan armas asin kwarta. Alagad dakula an paglaom na mangyayari man nanggad an eleksyon na ini asin dara kan malipot na paros iyo na an awit kan koro kan mga pulitiko, sa lokal man ining lado o sa nasyonal.

Enot na digdi an pagruluwas kan mga patalastas sa satuyang telebisyon asin an diskurso yaon sa parating kaiba sinda ( an mga pulitiko) sa pag-atubang sa kapagtiosan, sa satuyang katikapoan asin sa mga ulang sa buhay kan mga Pinoy. Madadangog na giraray an mga islogan arog kan Laban Pinay ni Pia Cayetano asin Magtulungan tayo ni Mar Roxas. Asin kun hihilingon, an mga imahe kan mga pulitiko yaon parati katakod sa name-recall asin sa paggiromdom sainda sa paagi nin manlain-lain na pasali. Kaibahan man kaini an paggamit nin mga kolor na saindang magiging standarad color nin huli ta garo ngani karawat an nasabing pagpili. Kaya, sa panahon na ini bakong makangalas kun biglang yaman an mga nasa telebisyon, radyo asin peryodiko, sa mga pabor na itatao kan mga nasa media sa mga pulitikong ini. Sa satuya, kada pulitiko igwang koneksyon sa media, pigbabahog an media, pigpapaburak, pigpapagayon an diskurso kan pulitiko.

Kun susuysuyon, an pagluwas kan mga patalastas na ini, sarong pagmukna kan imahe kan pulitiko asin bilang teksto kaipuhan ta ining basahon asin saboton nin huli ta kadaklan satuya, igwa pang epekto nin mahika asin pagkasilaw an telebisyon na iyong yaon sa satuyang imahinasyon. Kun mahihiling, an diskurso ni Manny Villar dai naman nagbago, an kolor orange ginamit niya na, arog man ki Erap asin an diskurso parati yaon sa tios. Kaya kun si Erap ngani para sa Mahirap, si Villar an bagong laki sa hirap. An mismong patalastas ni Villar may mga pasabong na pigpapahiling, an baryong sinematograpiya, an contrast kan naka-tsinelas na para-itik asin an itum niyang balat na sapatos asin an pagpahid sa saiyang T-shirt, an gabos na ini pigpapabasa satuya, mga nota sa saiyang koro na pigkakanta man kan kadaklan satuya. Ini an propaganda ni Villar.

An saro pang nagluluwas na pangaran iyo si Mar Roxas na dating yaon sa saud asin ngonyan yaon naman sa pagpababa kan mga presyo nin bulong sa botika. Kun hihilingon parati siya sa pagpapababa kan mga presyo. Makangalas na an agenda niya salungat sa darakulang kompanya na kapot kan saiyang angkan na yaon sa negosyo nin pagpapabakal. Kun hihilingon man an saiyang political ad, an pagluwas kan mga letra asin tataramon kabaing kan programa ni Korina Sanchez na saiyang ilusyon. Bako nganing harayong isipon na mga parehong tawo an nasa likod kan mga gibong ini. Asin dakulang magiging tabang ni Korina sa saiyang kampanya nin huli ta ini an Filipinas na sa pag-abot kan eleksyon nagiging diskurso kan mga kapobrehan asin kan saindang mga pangangaipuhan. Asin padagos pa madugang an mga awit sa koro, sagkod na mabungog na sana kita asin isipon an gabos na sarong pangum-um o maraoton na pangiturogan.

An mga patalastas kan pulitiko sain man na medyum, mahihilingan kan padagos na pagpahayag kan saindang presensya sa satuya, sinda na nag-aanusyo kan saindang mga kapangganahan sa paagi kan mga darakulang billboards asin ini na an pinakamakusog na porma nin propaganda nin huli ta bihag kita nin saindang mga pag-awit arog kan pag-awit kan Adarna, alagad, naiipotan kita kan mga gamgam na minaawit na bako man, an mitikal na gamgam kundi an mga buwitre na padagos na nakikinabang asin nagpipiyesta sa nalalapang banwaan.
Categories: Blogs, Personal Tags:

OPEN LETTER TO HARVEY KEH

January 25th, 2009 2 comments
Dear Mr. Harvey Keh:

I completely understand your will and tenacity for moral recovery especially in the leadership in our country. However, in your desire to present heroes, you miserably failed to present the truth. Instead, you fortified a myth, a fantasy of good governance embellished by all the trimmings of a Disney movie.


Did it not occur to you that Mayor Robredo's 16 years in power manifests how he failed to groom anyone to take his place? Is this good governance? Did it not occur to you that this is and nothing but, the traditional politics the Jesuit Universities have condemned even before the term was invented?Staying long in power must in all cases be suspicious. Has not Thomas Jefferson said, "whenever a man has cast a longing eye on office, a rottenness begins in his conduct?" History is replete with characters that latched on to power by all means, at all costs. We only need to skim through history to know that staying long in power stagnates the mind and the years breed stubbornness and folly.Naga City's current administration boasts of ubos kung ubos, a political campaign slogan which roughly means, all or none at all. It boasts that if one votes for Mayor Robredo, one must vote for all HIS councilors. But did it not occur to you that this manifests how pseudo-power is exercised by a handful? Pseudo-power because, in fact, power rests only on the local chief executive, with the local legislators an assembly line of an ordinance-mill.Pseudo-power because when a local legislator shows the slightest hint of independent thinking, he becomes a frozen delight for having earned the mayor's ire. When a dissenting opinion is expressed louder than a whisper, someone else will be assigned to head the dissenter’s committees or another council will be created. These maneuverings have been accepted as a fact of life by our local legislators.Naga City is known for the people participation but have you looked closely at the Naga City People's Council? Is it the people's voice? Did it strengthen checks and balances and people participation? Or has the council successfully changed the meaning of "consultation" as mere "information dissemination? " How about the decisions in public hearings? Do decisions become an ordinance even when they are contrary to the original intent of the local administration?You wrote about Naga City 's website and how it promotes transparency and accountability. But have you read in the website anything about the Naga City Coliseum and the Naga City Sports Complex and how these gigantic white elephants cost local taxpayers millions of pesos in basic services? What justifies this colossal wastage? Only the naïve would not see that at its core is corruption, and nothing but.Mr. Keh, a display of a simple lifestyle is a dangerous criterion in choosing our heroes. In this age of media consultants, PR men, or by any other name they are called, anyone can be anything. Image is created and re-created as needed. Erap's legendary appeal to the masses remains a standard among politicians; see how they belabor trying to look reachable, lovable by the masses. Even Raul Roco wore floral polo shirts to soften the disciplined intellectual that he truly was.A simple house, a taxi ride, an absence of obvious bodyguards may be traits of a simple lifestyle, but they delude the masses of what good governance really is. Image is, never was, and never will be, good governance. Even worse, image can successfully hide the fact that there is lack of basic services.Take the case of Naga City 's drainage system. After a few hours of heavy rains, the roads are flooded. We walk through murky waters to get to our houses. Worse is our sewage system; our river is under serious threat. The city's thoroughfares are now lined with tasteless, gaudy, kitschy lampposts. Yet, between these lampposts and better drainage and sewage systems, we know what the people need. But of course, who gets to see the drainage and sewage systems? While the lampposts, they add color to the streets. Never mind if they actually inconvenience motorists because the two-way streets are narrow and easily congested especially during peak hours. Never mind if instead of beautification, we have destruction of beauty in the city and disrespect for styles in architecture.Mr. Keh, as you promote good governance among our people, I hope that there would be diligent verification. In your pursuit to show that there are good leaders among us, please do not lower the standards of what is good and what is truly beneficial to the people. Otherwise, our efforts only feed our people's fantasies and deplorably, we continue to wallow in corruption and poverty consumed by a fantasy called good governance.Very truly yours,

FR. WILMER TRIA

********************
On January 28, 2009, Fr. Tria will talk on Transparency and Local Governance: The Naga City Example, at 4:30 in the afternoon, Arrupe Hall, Ateneo de Naga University. The public is invited to attend.
Categories: Blogs, Personal Tags:

last december 25

January 25th, 2009 No commentsmy first time in banaue....
Categories: Blogs, Personal Tags:

Bagyo

January 22nd, 2009 No comments

Sa tahaw kan banggi,
kinaulay ko si Nanay.
Sabi ko may paabot na tren.
Simbag niya—
Dai, aki ko, bagyo ‘yan.


Storm

At the middle of the night,
I spoke to Mother.
I told her I heard a train coming.
She said—
No, son, it’s the storm.
Categories: Blogs, Personal Tags:

Paglaláng

January 22nd, 2009 No comments

I.

Minasarò an semilya
asin an sogok.
Pagkatapos
kaini, minabanga
an haman nang pinagsaro,
minadakol—makaskas
siring sa subasko—
nin minadakol.

II.

May mga bangging
daing rawitdawit—
malipot asin daing pakimâno—
kun sain an hawak
minaadimó kan ranga
kan higdaan.

III.

Mangingidam
sa maaalsom na bunga:
siring sa ibà
na túyong pinugtal
harani sa mga gamot
kan inang kahoy.

IV.

Asin dikitdikit,
mabubuhay an laman
na nasa tulak.
An tipasì magigin gigís,
asin magkakaigwa enot
nin pusò.

V.

Minasunod an mga takyag,
tabay, itom kan mga mata,
labót kan dungô, ngusò.
Dai paglingawan
an pusod nakatakod
pa sa ginikanan.

VI.

Sa luwas, nalalangkag
an komunidad.
Minaiktin sa pagsikad
kan nasa laog.
Minabotog an tulak
asin kanigoan an paghalat.

VII.

Minalihis an mga
Panahon—mga aga,
odto, hapon, banggi—
na dai namamangno.
Categories: Blogs, Personal Tags:

2008 Operating Highlights


Mayor Jesse M. Robredo presenting the 2008 operating highlights of the city to the City Council and various community sectors present during the regular session. Detail of the report is available for download at the city website (http://www.naga.gov.ph/cityhall/2008OH.pdf
Categories: Government, Pictures Tags:

Camiguin Bound


Mayor Jesse Robredo with the Camarines Sur National High School delegates to the 4th National Venture Camp in Camaguin Islands, Northern Mindanao.
Categories: Government, Pictures Tags:

Finally…

January 20th, 2009 No comments


I, Barack Hussein Obama II, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of the President of the United States, and will to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help me God.

I could only wish similar things for this country. I hope there will come a leader whose electoral victory shall be widely accepted, someone whom we can say, yes, that's the president we've all voted for. At least we can start from there.

Photograph courtesy of Grizzly Lightning
Categories: Blogs, Personal Tags: