Archive

Archive for March, 2009

Finally

March 31st, 2009 No comments
Gloria finally admitted her folly in the Garci scandal and promised to remain as honest as she can be. But of course, you know what day today is.

More to read at the Blog. Read comments, or publish your own. Comment on the post, or comment on other readers' comments. Please follow the Title Link.


Categories: General Tags:

bagong rawitdawit

March 30th, 2009 No comments
MATA

Kun dudukliton ko an sakuyang mata
asin mahiling ko an gayon kan mga ini,
kun sa kun pa’no tinipon kaini an liwanag
asin an mga imahe kan sakuyang rawitdawit,
kun pa’no ako pinaturog sa imbong asin diklom.

Hihilingon ko an mga saradit na ugat na yaon digdi
patunay kan sakuyang tinagaman asin ginikanan
siring kan sakuyang apoon na lalaki
na dai naggamit nin antipara sagkod mautsan
o sa apoon kong babaying may rigmat
na garo sa kitkilat an paghiling orog na kun
ginagadan an mga langaw na minatugpa
sa saiyang dai napipilang balos.

Hahanapon ko an mga rason kan mata
kan mga dai paghiling nin diretso sa kamera,
‘baad may mga iwinalat na gira an panahon
sa mga pagpapasipara ko sa magkapirang bagay
arog kan surat na parong alkampor, layas na burak,
arakiak, o magin an isla kan Daruanak
na enot kong nahiling sa sarong pangiturogan.

Hihingowaon kong simbagon an pirang hapot
arog sa kun pa’no ko nagibong hilingon an mata
kan damulag kataid an natiyanan na bubon
asin an gadan na kahoy nin balaigang,
Kun pa’no ako nakakakan dawa minalaog
sa isip an buklat na mata kan orig sa karnehan
o an mga mata kan alabado sa simbahan
asin idtong mga matang pigtuod na magtaram sa laog
kan mapapas’it asin mababawang sinehan.

Kun dai ako matatakot sa dugo
asin makakayanan ko an kulog
kan sadiring pagduklit,
kun dai ako mag-aalangan sa kinaban
asin sa kun ano an sasabihon sakuya
kan mga tawong makakahiling sa sako,
saka ko pa sana maaraman an tunay
na kahulugan kan sinasabing kagayonan
na dai kaipuhan nin anuman na panalmingan.

March 30, 2009* Iriga
Categories: Blogs, Personal Tags:

AN HAPON NI HARRY POTTER

March 30th, 2009 No comments
Nangingirit ako sa laog kan sadiri ko kan enot kong pag-atendir kan graduation sa unibersidad kun sain ako nagtutukdo. Duwang okasyon sana an natatandaan kong naggamit ako nin toga, kasu pagtapos kan Grade 6 asin sa hayskul. Nasundan ito kan Sabadong Hapon kun sain sa giraray nahiling ko an nagraralayog na banderitas, an makokolor na toga asin an mga ranggo kan inadalan, an mga medalya asin diploma asin an mga haralawig na diskurso na minaikot sa diskurso kan paglaom, pagtubod asin an pagkamoot sa Bikol.

Bilang sarong ritwal, an graduation ceremony igwang manlain-lain na simbolo na nagtutulod nin magkapirang pagpapakahulugan. Yaon digdi an paghiling kun ano an edukasyon arog baga kan pagiging liwanag, susi, o lisensya kaini sa pag-atubang sa kaabtan, sa puturo. Yaon man digdi an mga maserbing panalmingan, mga tataramon nin kadunongan na itinatao kan sarong midbid asin respetadong tawo. Magin pribado o pampublikong eskwelahan igwang sadiring bisyon asin misyon kun paano pipilion an mga mataram sa mga graduation ceremonies na ini. An iba mga alumni, an iba mga midbid na tawo arog kan pulitiko, negosyante, asin iba pang pwedeng may koneksyon sa eskwelahan. Dai ta man manenegaran na an panahon na ini, iyo man an panahon kan pangangampanya. Dakulang katipiran na ini sa mga pulitiko, na ngonyan pa sana binabasog na an satuyang mga mata kan saindang tarpaulins asin streamers na nagpakuriyat sa satuyang mga kalye. Ini an mga bagong monumento, ini an mga bagong pana’awan kan banwaan na kulang sa kritikal na paghorop-horop.

Mantang pighihiling ko an mga estudyanteng nagpaparaso asin nagpaparetrato, nagigiromdoman ko an karakter ni Harry Potter asin an saiyang kinaban bilang repleksyon man kan sarong akademya. Kun pano an siring na gubing (toga) agid sa mga pigsusul’ot kan mga nasa kinaban ni Harry, nagpapahiling sana kan hararom na impluwensya kan pansulnupan na pagbado-bado sa satuyang sistema kan edukasyon. Kaya ngani, sabi kan kataid kong maestro, mas marahay talaga an ‘sablay’ na gamit kan mga nagtapos sa Unibersidad kan Filipinas, bakong mainit, simpleng disenyo asin praktikal. Alagad, dawa mainit asin impraktikal, pigtitios asin piglilibang na sana kan kadaklan an sadiri, sa pagtext, pagparetrato, pag-isip gayod na sarong beses sana man ini sa sarong taon, asin ‘baad an kakanon pagkatapos kan seremonya.

Sa sakuya, simbolikong marahay an paggamit kan toga na agid ki Harry Potter, enot digdi an imahe mismo kan akademya—na digdi, arog ki Harry, pigtutuklas kan mga nag-aadal asin kan mga paratukdo an saindang mga kakayahan. Ini an mahika na nasa gabos na naghihingowang mag-adal. Asin sa parte kan mga nasa faculty, orog na kaipuhan, iyo an kapangyarihan kan pagsiyasat o research na kinakaipuhan na darahon sa mas halangkaw na lebel asin bako sana sa paagi kan mga theses na minolino baga o pigpabakal nin tolo piso, magkaigwa sana nin titulo asin ranggo. Kun kaya an kapangyarihan na ini, dai minatalubo asin iyo na mismo an nagkakawsa kan pagruro kan sarong akademya o unibersidad. Orog na kun an akademya dai minaluwas sa sadiring kweba kaini, na an anino sana an pigpapaniwalaan na imahe kan reyalidad asin bako na an liwanag na nagkakawsa kan mga anino. May mga unibersidad, pribado man o publiko, na naging inbreeding an nangyari sa mga paratukdo asin sa nagpapadalagan mismo. Sinda-sinda an nagtuturokdoan. Daing tultol na Faculty Development Program nin huli ta an kadaklan kan kwarta pigbabaranga pa giraray kan pamilyang may sadiri. Kun igwa man pigserserbihan an unibersidad, iyo ini an mga political gains na maitatabang kaini sa saindang angkan sa paagi nin pagbukas nin mga scholarships asin iba pang programang makakatulod kan saindang political na agenda. Alagad bako sana sa pulitika, pwede man na magin sarong negosyo an unibersidad, sarong dakulang business enterprise asin pareho kaining kinakakan an sistema kan edukasyon sa satuyang rona.

Mantang pighihiling ko an mga estudyanteng saro-sarong nagpapaso, pighahapot ko sa sadiri ko an manlain-lain na hapot, puon sa personal sagkod sa mas mahiwas na kahapotan arog kan, ‘Natukdoan ko daw an mga estudyante ko nin tultul asin hararaom? Anong trabaho an naghahalat sa sainda? Siisay digdi an malingkod sa Bikol? Siisay an mahali asin dai na mabalik pa? Siisay man daw an matukdo? Pira na an bados o an nakabados sa mga ini? Mga hapot na dai ko tulos-tulos masisimbagan, mga hapot na daing kasigurohan kun manunumpungan ko nin simbang. Alagad, kun igwa man na kaipuhan na tungkosan gayod sa mga hapon nin kahapotan, iyo na an pagtapos sa eskwelahan saro sanang lakdang tanganing mas mapakusog an buot sa pag-atubang kan dakula pang kinaagahan, sa pagtubod na mapaparahay asin mahahanap man nanggad an kahulugan kan buhay. Ini an tunay na kapangyarihan, an mahiling an posibilidad kan satuyang pagkatawo asin mahimo ini susog sa satuyang mga kamawotan asin paghihingowa. Ini gayod an sarong leksyon sa hapon na garo kita nasa kinaban ni Harry Potter.
Categories: Blogs, Personal Tags:

Dissecting Chip Tsao

March 30th, 2009 No comments
What Chip Tsao appears to be saying in his article is this: concerning the dispute over Spratly Islands, the Philippine government should not threaten China because the Philippines is "a nation of...

More to read at the Blog. Read comments, or publish your own. Comment on the post, or comment on other readers' comments. Please follow the Title Link.


Categories: General Tags:

Sixty Minutes

March 27th, 2009 No comments
It's not about trimming your electricity bills down to two digits. Neither is it exactly a global protest against electric companies, forcing them either to run amok or to pull their power rates...

More to read at the Blog. Read comments, or publish your own. Comment on the post, or comment on other readers' comments. Please follow the Title Link.


Categories: General Tags:

Sked Update

March 26th, 2009 No comments

March 29 - April 2 {Baltimore Maryland USA}
April 3 - 5 {New York USA}
April 6 - 15 {Porto/Lisbon Portugal , Madrid Spain}
May 27 - June 3 {New York USA}
July 16 to 21 {Tokyo, Japan}
August 1st to 2nd week {Boston, USA}
August 25 - September 8 {Florence Italy & Western Europe}
November 27 {Ko Samet Island, Thailand}
December 5 {Bali, Indonesia}

mangoDolls handcrafted by Hannah Liongoren / Manikako.

Categories: Blogs, News, Personal, Pictures Tags:

Project C.U.R.E. Red Tape


Mayor Jesse M. Robredo sharing his experiences in crafting the citizen's charter to participants of Project C.U.R.E. putting emphasis on the strengths of transparency and accountability and enhancing the awareness of service standards among constituents. Project C.U.R.E Red Tape or Comprehensive and Unified Response to Eliminate Red Tape in LGUs is one of DILG initiatives that is being prioritize this year in enhancing the delivery of basic services to the people by eliminating red tape practices. The seminar-workshop was held at Naga Regent Hotel from March 24-25, 2009, most of the participants are from the different municipalities and cities of the province of Quezon.
Categories: Government, Pictures Tags:

Project C.U.R.E.


Mayor Jesse M. Robredo sharing his experiences in crafting the citizen's charter to participants of Project C.U.R.E. putting emphasis on the strengths of transparency and accountability and enhancing the awareness of service standards among constituents. Project C.U.R.E Red Tape or Comprehensive and Unified Response to Eliminate Red Tape in LGUs is one of DILG initiatives that is being prioritize this year in enhancing the delivery of basic services to the people by eliminating red tape practices. The seminar-workshop was held at Naga Regent Hotel from March 24-25, 2009, most of the participants are from the different municipalities and cities of the province of Quezon.
Categories: Government, Pictures Tags:

PALANCA SA BIKOL

March 25th, 2009 No commentsSa petsa 30 kan Abril, bago mag-alas dose nin matangang banggi, isusumite an mga sinurat para sa taon-taon na Carlos Palanca Memorial Award for Literature. Mantang binuksan an bagong kategorya nin pagsurat nin rawitdawit na pan-aki, mayo pa man giraray nin kategorya para sa Bikol nin pagsurat sa osipon mantang nagtatao an nasabing foundation sa Iloko, Hiligaynon asin Sebwano. Dai ko mantandaan na igwang panahon na binuksan an kategorya para sa Bikol. An siring na pangyayari na daing kategorya sa Palnca para sa Bikol, an nagtulod sa pamilya Arejola na buksan man an Premio Tomas Arejola sa Literaturang Bikol kan taon 2004. Duwang kategorya ngona, rawitdawit dangan osipon. Asin pagkatapos kan limang taon, an nasabing papremyo, bukas na sa kategoraya nin pagsurat nin nobela, osipon na pang-aki, dula asin sanaysay. An nasabing premyo an naging Palanca naman kan Bikol na nagtutulod sa anuman na tataramon sa Bikol. Nangangahulugan na bako sana an Bikol kan Naga o Legaspi an pwedeng gamiton sa pagsurat o kan anu pa man na sentro kundi minsan an Bikol kan mga taga-Buhi na may nagbali naman ngani kasu nurong taon.

Ngonyan na igwa naman kitang sadiri, may pangapodan kita na magbali kita sa mga siring na kumpetisyon nin huli ta an kapangganahan digdi iyo na makakadugang ka sa naglalawig na panurat Bikolnon sa kontemporaryong panahon. An mga pakontes na ini, nakakatabang man tanganing itulod an sarong parasurat nin huli ta an mga huwes sa nasabing kontes, sa kaso kan Premio Arejola, mga parasurat man asin kritiko o iskolar sa kulturang Bikolnon. Dakula an naging pagbusol asin insentibong tinatao kan premio Arejola sa ngonyan asin ini dai na malalaktawan sa pahina kan satuyang agi-agi. An Arejola nagpadagos na giromdomon an pangaran kan saindang apoon na si Tomas, na saro man na propagandista kan panahon ninda Rizal, Panganiban asin Plaridel. Ngonyan na igwa nang Premio Arejola, tama pa dawn a maghagad kita nin kategorya sa Bikol sa Palanca. An simbag ko, Ano ta dai?

Nadangog ko na an magkapirang dahilan kun tano mayong kategorya sa Bikol. Enot digdi, may nagtutubod na tigbak na an panitikan niyato. An mga nasabing tawo, may gikan satuya, may sa luwas, alagad dakul an gikan sa Bikol na nagsasabing, matitigbak man sana an mga pinunan niyato. Sa sakuya, enot na muna matitigbak an mga tawong ini bako matigbak an literaturang Bikolnon na dai man namundag sa panahon ko, o sa panahon kan alkalde, kundi ini may ginurangan na ini. Ini an buhay na dai kayang gadanon minsan kan tolong gatos na taon nin kolonisasyon asin iba pang kunsomisyon. An panduwang dahilan, iyo na sa anong Bikol isusurat an mga osipon. Saro sana an Hiligaynon, an Iloko, asin Sebwano, alagad dakul an tataramon sa Bikol. Digdi ko nahihiling an pangangaipuhan na orog na magsurat asin pahib’ogon niyato an bokabularyo kan mga nasa sentro. Gamiton an Bikol kan saimong lugar sa pagsurat, s pagdiskurso. Bako ining madali nin huli ta sa panahon niyato kinukondisyon kitang magsurat, magtaram, mag-isip sa Inggles o Tagalog. Mayong maraot sa mga tataramon na ini. Alagad igwang mapapasala kun ano an satuyang papaorogon. Bikol ngona bako an iba. Asin nin huli ta igwa nang makusog na behikulo nin komunikasyon an mga tataramon na Tagalog asin Ingles, mas orog niyatong kaipuhan na magsurat, magbalik sa mga tataramon na yaon sa satuyang lugar. Mamoot kumbaga sa tataramon, na sa tataramon na ini maipapahayag ko an sakuyang pinakahararom na eksperinsya asin paghiling sa kinaban na minapuon sa kun sain itinalbung an sakuyang inulnan. An isyu kan istardisasyon kan Bikol malaog sa orolay na ini. An masasabi ko, buksan an kategorya sa anuman na tataramon sa Bikol, magsugal, magkua nin mga huwes na may kabatiran sa mga tataramon niyato asin an mangyayari kaini, mas dakul kitang pagkakaparehong mga tataramon asin ini an mabugkos satuya. Kun igwa man nin pagkakaiba, ini orog sanang mapararom kan satuyang paggamit kan mga tataramon niyato.

Nin huli ta an Bikol bako sana sa sentro o sa gilid, an tataramon niyato sarong pwersa, sarong kapangyarihan na haloy nang naghahalat tanganing gamiton kan mga tawong nagmamawot na himoon an saindang rehiyon, an lugar kan satuyang imahinasyon asin mga kamawotan. Kaya pangapodan man sa mga parasurat an orog na magtuklas kan mga tataramon na Bikol na yaon sana sa satuyang palibot.

Kun bubuksan man an kategorya sa Palanca, magiging dakulang tabang ini sa pagtulod kan satuyang panitikan asin mabuhay ini kan pagsurat nin osipon o kaya nin nobela, o minsan nin dula o pelikula. Dai mag-alangan sa kun anong tataramon ta an pagsurat, sarong proseso nin paglinig, nin odok na paghiling, bako sana kan satuyang nahiling kundi minsan kan tataramon na satuyang gagamiton tanganing maipahiling an satuyang nahiling sa nagdadangog na kinaban.
Categories: Blogs, Personal Tags:

Kakalagon ni Gabaldon

March 25th, 2009 No commentsSA KINABAN nin mga suanoy na pagtubod sa mga supernatural na pangyayari, biyo kitang pinapatanidan na likayan an paghirô, paghirá, paggaba, o pagraot nin mga dáan na bagay huli sa mga elemental na puwedeng nag-eerok digdi. Pinapatanidan kita kan mga gurang na mag ‘tabi apo’ kun minaagi sa madidiklom na parte kan kakahuyan o pag nakakahiling kita nin mga punsô na tinutubudan na erokán nin mga duwende asin tawong lipod. Dawa ngani sa paglihis kan panahon an mga pagtubod na ini nagin pagromdom asin pagrespeto na saná sa mga henerasyon na nag-agi asin nagpatanid, an siring na mga bagay nagin esensyal na parte kan satong agimadmad asin kultura—mga bagay na dapat sanang tungkusan huli sa mga pagpapahalang dara kaini sato bilang mga tawo. Nakakaagid ini sa dapat na pagtao ta nin importansya sa mga istruktura—lumang harong, establisimiyentong pampubliko, simbahan, tulay, asin iba pa—na inaataman bako sanang huli sa praktikal na halaga kan mga ini, kundi sa memoryang nagpoon, nagbilog, asin nagtaong-kolor sa buhay kan mga tawo sa lugar na kinamumugtakan. Alagad pâno kun an mga awtoridad na mismo an nagigin dálan pasiring sa paglingaw sa mga adal kan nakaagi?

An paggaba sa Gabaldon school building sa sentro kan Nabua sarong ehemplo nin pagratak bako sana sa sarong liktao o artifact kundi pagratak man sa giromdom kan mga tawo kan sarong bagay na naghurma sainda bilang mga namamanwaan. Sarong aksyon ini nin pirit na pagpalingaw sa mga tawo kan nakaagi, orog na an mga istrukturang arog kan Gabaldon na instrumento kan pagpauswag kan banwaan sa rinibong mga estudyanteng nag-aragi digdi. An makamumundô kaini, an gobyerno lokal mismo kan banwaan an nangenot sa paggaba kan istruktura. Kun kayâ dai man makangangalas na an mga taga-Nabua mag-agrangay sa pagkawara kan Gabaldon. Sabi ngani sa sarong ladawan sa Nabua Forum sa internet, ‘ako na ginikanan ninyo, rinugba ninyo ako.’ Sosog sa kag-pundar kan Nabua Forum na si Dada Docot, dai ninda masabotan kun tano ginaba pa an Gabaldon sa likod kan mga pangapodan na ipreserbar ini, sa likod kan mga surat kan National Historical Institute asin Heritage Conservation Society, asin sa likod man kan naenot nang pahayag ni Mayor Fer Simbulan na dai nanggad gagabaon an Gabaldon.

Mall—LCC Mall—subuot an itutugdok sa lugar na dating kinamumugtakan kan Gabaldon. Kun ini man nanggad an dalagan, naghihimo ini nin mga hapot, mga hapot na sensitibo na sa pandangog kan sarong politiko: Ano an nasa irarom kan mga paghirong ini? Ano an karibay kan paggaba kan Gabaldon asin pagtogot na mall an magribay digdi? Siisay an manginginabang? Dai magngalas kun an mga tawo mag-agrangay nin korapsyon. Dai man magngalas kun an mga tawo mahiling pa an pagiging bagong propiong Nabueño kan saindang Mayor. Dai man magngalas kun magkurahaw pa an mga tawo na dai pagbotohan kun madalagan sa pagka-alkalde an agom kan mayor huli saná ta dai ini tataong mag-Rinconada.

Sa mga panahon na ini, pinapatubod kita kan satong mga awtoridad na an progreso orog na mamamate sa pagdagdag nin mga pisikal na bagay. Sa hiling ko, an progresong ini progresong kulapós, huli ta kaibahan kan mga pisikal na bagay, kaibahan sa progreso an kabilugan kan pagkatawo kan sarong banwaan. Kun gabos sana pisikal, asin an agimadmad, an pagkatawo, an kaaraman dai nagpo-progreso, hilaw an progresong iyan. Enot pa, bakong an tawo kinukumpunir nin hawak asin kalag?

An paggaba sa Gabaldon, nagpapahiling saná nin kakulangan kan mga namamahala sa Nabua kan hustong kaaraman kan importansya kan istruktura. Sa hiling ninda, ini saro sanang edipisyong lapâ na asin kaipuhan nang gabaon. Dai ninda nahiling an pamana kaini sa banwaan, an kaaraman na nagunò kan mga tawong nag-ereskwela digdi. O tibaad sinda napaglingaw saná. Tibaad man awad-awad an karibay asin dai nanggad manenegaran. Tibaad saná.

Sa paggaba kan Gabaldon, sarong lakdang an ginibo kan gobyerno lokal tanganing pirit na panlingawon an mga Nabueño kan yaman kan saindang nakaagi. Bako sanang paglingaw kundi pagratak sa saindang agimadmad, sa saindang mga eksperiyensiya bilang tawo asin banwaan. Sa mga lakdang na ini, nawawâran man an mga maarabot na henerasyon nin pagkakataon na masîrip an nakaagi kan saindang banwaan. Kun arog kaini an nangyayari, pasain man nanggad an dalagan kan banwaan?

Kun an mga namamahala an nagigin mga instrumento nin paglingaw, tibaad sinda na nguna an kaipuhan lingawan.

Photograph courtesy of Dada Docot
Categories: Blogs, Personal Tags:

Kakalagon ni Gabaldon

March 25th, 2009 No comments
SA KINABAN nin mga suanoy na pagtubod sa mga supernatural na pangyayari, biyo kitang pinapatanidan na likayan an paghirô, paghirá, paggaba, o pagraot nin mga dáan na bagay huli sa mga elemental na puwedeng nag-eerok digdi. Pinapatanidan kita kan mga gurang na mag ‘tabi apo’ kun minaagi sa madidiklom na parte kan kakahuyan o pag nakakahiling kita nin mga punsô na tinutubudan na erokán nin mga duwende asin tawong lipod. Dawa ngani sa paglihis kan panahon an mga pagtubod na ini nagin pagromdom asin pagrespeto na saná sa mga henerasyon na nag-agi asin nagpatanid, an siring na mga bagay nagin esensyal na parte kan satong agimadmad asin kultura—mga bagay na dapat sanang tungkusan huli sa mga pagpapahalang dara kaini sato bilang mga tawo. Nakakaagid ini sa dapat na pagtao ta nin importansya sa mga istruktura—lumang harong, establisimiyentong pampubliko, simbahan, tulay, asin iba pa—na inaataman bako sanang huli sa praktikal na halaga kan mga ini, kundi sa memoryang nagpoon, nagbilog, asin nagtaong-kolor sa buhay kan mga tawo sa lugar na kinamumugtakan. Alagad pâno kun an mga awtoridad na mismo an nagigin dálan pasiring sa paglingaw sa mga adal kan nakaagi?An paggaba sa Gabaldon school building sa sentro kan Nabua sarong ehemplo nin pagratak bako sana sa sarong liktao o artifact kundi pagratak man sa giromdom kan mga tawo kan sarong bagay na naghurma sainda bilang mga namamanwaan. Sarong aksyon ini nin pirit na pagpalingaw sa mga tawo kan nakaagi, orog na an mga istrukturang arog kan Gabaldon na instrumento kan pagpauswag kan banwaan sa rinibong mga estudyanteng nag-aragi digdi. An makamumundô kaini, an gobyerno lokal mismo kan banwaan an nangenot sa paggaba kan istruktura. Kun kayâ dai man makangangalas na an mga taga-Nabua mag-agrangay sa pagkawara kan Gabaldon. Sabi ngani sa sarong ladawan sa Nabua Forum sa internet, ‘ako na ginikanan ninyo, rinugba ninyo ako.’ Sosog sa kag-pundar kan Nabua Forum na si Dada Docot, dai ninda masabotan kun tano ginaba pa an Gabaldon sa likod kan mga pangapodan na ipreserbar ini, sa likod kan mga surat kan National Historical Institute asin Heritage Conservation Society, asin sa likod man kan naenot nang pahayag ni Mayor Fer Simbulan na dai nanggad gagabaon an Gabaldon.Mall—LCC Mall—subuot an itutugdok sa lugar na dating kinamumugtakan kan Gabaldon. Kun ini man nanggad an dalagan, naghihimo ini nin mga hapot, mga hapot na sensitibo na sa pandangog kan sarong politiko: Ano an nasa irarom kan mga paghirong ini? Ano an karibay kan paggaba kan Gabaldon asin pagtogot na mall an magribay digdi? Siisay an manginginabang? Dai magngalas kun an mga tawo mag-agrangay nin korapsyon. Dai man magngalas kun an mga tawo mahiling pa an pagiging bagong propiong Nabueño kan saindang Mayor. Dai man magngalas kun magkurahaw pa an mga tawo na dai pagbotohan kun madalagan sa pagka-alkalde an agom kan mayor huli saná ta dai ini tataong mag-Rinconada.Sa mga panahon na ini, pinapatubod kita kan satong mga awtoridad na an progreso orog na mamamate sa pagdagdag nin mga pisikal na bagay. Sa hiling ko, an progresong ini progresong kulapós, huli ta kaibahan kan mga pisikal na bagay, kaibahan sa progreso an kabilugan kan pagkatawo kan sarong banwaan. Kun gabos sana pisikal, asin an agimadmad, an pagkatawo, an kaaraman dai nagpo-progreso, hilaw an progresong iyan. Enot pa, bakong an tawo kinukumpunir nin hawak asin kalag?An paggaba sa Gabaldon, nagpapahiling saná nin kakulangan kan mga namamahala sa Nabua kan hustong kaaraman kan importansya kan istruktura. Sa hiling ninda, ini saro sanang edipisyong lapâ na asin kaipuhan nang gabaon. Dai ninda nahiling an pamana kaini sa banwaan, an kaaraman na nagunò kan mga tawong nag-ereskwela digdi. O tibaad sinda napaglingaw saná. Tibaad man awad-awad an karibay asin dai nanggad manenegaran. Tibaad saná.Sa paggaba kan Gabaldon, sarong lakdang an ginibo kan gobyerno lokal tanganing pirit na panlingawon an mga Nabueño kan yaman kan saindang nakaagi. Bako sanang paglingaw kundi pagratak sa saindang agimadmad, sa saindang mga eksperiyensiya bilang tawo asin banwaan. Sa mga lakdang na ini, nawawâran man an mga maarabot na henerasyon nin pagkakataon na masîrip an nakaagi kan saindang banwaan. Kun arog kaini an nangyayari, pasain man nanggad an dalagan kan banwaan?Kun an mga namamahala an nagigin mga instrumento nin paglingaw, tibaad sinda na nguna an kaipuhan lingawan.
Photograph courtesy of Dada Docot
Categories: Blogs, Personal Tags:

Ruben & Co.

March 23rd, 2009 No comments
Photo from our US/Canada eGroup archive taken during (if I am not mistaken) the wake of Ruben’s father.  The trio of Laudimer, Marcelo, and Ruben undoubtedly represents the top gun of Batch 81. Posted in Snapshots
Categories: Blogs, Community Tags:

Zest Air, Cebu Pacific’s new best friend

I TOOK Zest Air's afternoon flight to Manila today and mumbled to myself, "Cebu Pacific has a new best friend in Naga."

With its four-flights-a-week frequency (MoWeFriSu), the Naga Airport in Pili town effectively has three flights a day this summer: Cebu Pacific Air's (CPA) 72-seater European-made ATR 72-500 slugging it out with Air Philippines's Boeing 737 jet service every morning, and Zest Air alternating with CPA (TuThSa) in the early afternoon market.

Zest Air's aircraft is the Chinese-made 56-seater Xian MA60 (MA stands for "Modern Ark"). Powered by Canadian-made Pratt and Whitney turboprop engines, the flight was a tad louder than the ATR's, but less noisier than the YS-11, which Asian Spirit used to field for its Naga flight. But for a one-hour flight, it was tolerable enough.

In September 2008, Asian Spirit was rebadged Zest Airways (after Zesto, the flagship juice drink brand of AMY Holdings) when the Yao group purchased the former lock, stock and barrel. Last March 16, it resumed its flights to the city.

But one thing actually going for it are its staff, who are certainly more customer-friendly than CPA's. My main beef with the latter is its increasingly impersonal service: the personal touch that would make loyal patrons at ease is largely gone, replaced by rigidly applied rules that spare no one.

I can vouch for Zest Air's ground staff at Naga Airport, led by Ryan Manza: they were colleagues when we were still running Asian Spirit's operations here. For us, the customer is really king. This afternoon's flight was actually a get-together: sending me off was my city hall collegue Nick Motos, who was Ryan's boss at the time.

And of course, a P488 promo airfare (about half than what you would pay for the 7-to-8 hour overland trip) definitely didn't hurt: I managed to wangle one when I purchased online last Thursday. But that promo fare is most probably gone: when I checked before leaving Naga, the cheapest is already P888. With a full flight coming in and about 33 going out, that was not a bad fourth flight at all for the newest player in the local air passenger market.
Categories: Blogs, Personal Tags:

Bamboo’s coming to town

March 22nd, 2009 No comments


hell yeah.,
unlike santa claus (who never went to town last christmas-if he did, he forgot 6 freaking good girls and boys)... Bamboo's comin'
Yup, while walking yesterday, we saw a tarp saying Bamboo's singing - yay!(we're silently hoping for magic tricks, but what are you gonna do) in USI - yeah...what the?!?.
Yup,guys it's USI and ticket's almost free; so see you- but more importantly, we're hoping to see Bamboo. Hope their music rocks, cause we're clueless about the rest of the show....

(P.S. What is their lead singer doing? your guess as good as ours - but from the looks of the rest of the band they don't know either)
Categories: General Tags:

Sukatan at Pananagutan

March 22nd, 2009 No comments
A
Categories: Blogs, Personal Tags: